درزهای گونیا در قوسهای مسیر راه آهن

نویسنده

چکیده

در روسازی مسیر راه آهن، هنگام ریل‌گذاری بین ریلها فاصله ای (درز ریل) در نظر گرفته می‌شود تا در اثر افزایش دمای هوا امکان انبساط وجود داشته باشد. برای اینکه ریل نقش سرتاسری داشته باشد در محل درز ریل از درزبند استفاده می‌شود که جان دو ریل را اتصال طولی می‌دهد. درزهای دو ریل معمولا روبروی یکدیگر قرار دارند که در این حالت آنها را درزهای گونیا می‌نامند. در سطح جهانی اغلب ریلها در طولهای گوناگون و استاندارد تولید می‌شوند. هنگام ساخت مسیری، یک طول برای ریلها انتخاب می‌شود. روسازی راه آهن دارای دو ریل موازی است که معمولا تکه ریلها همواره برابر هم بوده و روبروی یکدیگر گذاشته می‌شود. در مسیر مستقیم اجرای درزهای گونیا (دو درز روبروی یکدیگر) آسان است. در قوسها به‌علت اینکه طول ریل درونی قوس کوتاهتر از ریل بیرونی است، درز گونیا را نمی‌توان با طول ریلهای برابر اجرا کرد. روش متداول در راه آهنهای جهان استفاده از چندین ریل کوتاه در قوسها است تا بتوانند درز گونیا هم در مسیر مستقیم و هم در قوس داشته باشند. در بیشتر کارخانه‌های تولید ریل، در کنار طولهای ریل عادی (استاندارد) یک تعداد ریلهای کوتاهتر (چند سانتی متر کوتاهتر از طول ریل عادی) برای گونیا کردن درزها در قوس نیز تولید می‌شوند. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که فقط با به‌کارگیری یک اندازه طول ریل کوتاه (به‌جای چندین طول ریل کوتاه که در اروپا و امریکا متداول است)، بتوان در قوسها نیز درزهای گونیا ایجاد کرد. این روش می‌تواند برای کشورمان که همه انواع ریل کوتاه را ندارد، مفید باشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Square Joints in Railway Track Waves

نویسنده [English]

  • S. Monajem
چکیده [English]

When rails are laid in a railway track, small gaps are left between the ends of adjoining rails to allow for the expansion of the rails when the temperature rises. Rail joints are provided to form a continuous rail path which are normally laid in standard lengths bolted together by fishplates. When two rail joints are exactly opposing each other, they are called square (side by side) joints. Manufacturers produce rails with different standard lengths. The inner line of rails in a curve is shorter than the outer line therefore, it would be complicated to have square joints by using only rails of standard length for both inner and outer rails in the curve. If some short rails were used in the inner line, it would be possible for all joints of rails to lie opposite each other in a precise manner. It is clear that equal rail lengths can easily create square joints along the straight portion of the track. In curves with larger radii, there is a substantial difference between inner and outer arcs of the cruve. Manufacturers producing different standard lengths also produce some short rails in two or three different lengths. This paper presents a simple method of finding the location of joints in the railway curve. Previous methods (used in European and American railways) use some short rails (3 or 4 short rails) with different lengths for the inner arc. In this method, short rails of one single length are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway
  • Track
  • Wrve
  • Joint and Short rail

تحت نظارت وف ایرانی