کاهش مقاومت هیدرودینامیکی شناورهای کاتاماران توسط هیدروفویل

نویسنده

چکیده

حاضر نتایج حاصل از آزمایشهای انجام شده برروی مدل یک شناور کاتاماران از نوع پروازی است. هدف از انجام این آزمایشها بررسی تأثیر به کارگیری هیدروفویل در این نوع شناور است. آزمایش ابتدا روی مدل بدون هیدروفویل انجام شده و نمودار نیروی مقاومت هیدرودینامیکی بر حسب سرعت آن به صورت بی بعد به دست آمده است. سپس مدل شناور به همراه هیدروفویل با آرایشهای مختلف از نظر محل قرارگیری و زاویه حمله مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با حالت بدون هیدروفویل مقایسه شده است. نتایج بیانگر کاهش قابل توجهی در مقاومت شناور مجهز به هیدروفویل به خصوص در سرعتهای بالا است. همچنین جانمایی هیدروفویل ها مهم بوده و طراحی نامناسب موجب ناپایداری در حرکت و افزایش مقاومت هیدرودینامیکی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrodynamic Resistance Reduction in Catamaran Assisted Hydrofoils

نویسنده [English]

  • M. Asgaree and M. S. Seif M.
چکیده [English]

The present paper contains the test results of a planing catamaran model. The aim of the tests was to study the effect of hydrofoil in these types of crafts. First, experiments were carried out on the bare body (i.e. without hydrofoils) to obtain non-dimensional hydrodynamic resistance coefficient versus speed. Then, the model with hydrofoils, by various locations and attack angles were subjected to tests and the results were compared with those from the tests with the bare body. Results show that great reduction in hydrodynamic resistance of hydrofoil-supported catamaran is accessible especially at high speeds. In addition, hydrofoils positioning is important and un-suitable designs may result in instability in motion and increased in hydrodynamic resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catamaran Vessel
  • Hydrofoil
  • Model test
  • Hydrodynamic Resistance

تحت نظارت وف ایرانی