توزیع دمای یک گاز غیر خاکستری واقع بین دو صفحه موازی با استفاده از مدل باند پهن نمایی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق ، معادله انتقال حرارت تشعشعی برای یک گاز غیر خاکستری واقع بین دو صفحه بزرگ و موازی، حل شده است. با حل این معادله، ابتدا توزیع دمای گاز در فاصله بین دو صفحه به‌دست آمده وبا استفاده ازآن شار حرارتی تشعشعی گذرنده از این لایه گاز محاسبه شده است. چون گازهای CO2 و H2O از مهمترین گازهای محصولات احتراق‌اند، با استفاده از برنامه رایانه‌ای نوشته شده ، نتایج برای این دو گاز به‌دست آورده شده و سپس با نتایج دیگران مقایسه شده است. چون در اینجا از شبیه سازی تقریبا دقیق باندهای جذب گازهای غیر خاکستری استفاده شده است، می توان گفت که این حل تا حدودی نزدیک به حل دقیق است. براساس نتایج می‌توان گفت که در نظر گرفتن گازهای فوق‌الذکر به عنوان گاز خاکستری می‌تواند درمحاسبات دمای گاز ونرخ حرارت تشعشعی خطای زیادی وارد کند. این خطا البته برای بخارآب بیشتر ازگاز دی اکسید کربن است.

عنوان مقاله [English]

Temperature Distribution of a Non gray Gas between Two Parallel Planes Using Exponential Wide Band Model

نویسندگان [English]

  • R. Hosseini
  • M. Vaziri
  • and M. Bidi
چکیده [English]

In this paper, the Radiation Transfer Equation(RTE) for a non-gray gas between two large parallel planes has been solved and the temperature distribution obtained. With the RTE, solution heat fluxes are also determined. Since and are two components of most combustion products, the problem has been solved for these two gases. The results were, whenever possible, compared with data reported elsewhere. Since the simulation of exact absorbing bands has been used, it can be claimed to be relatively close to exact solution. From the results otained, it can be maintained that treating, the above mentioned gases as a gray gas could cause considerable errors in the determination of temperature distribution and heat fluxes. The error would be more for water vapour than for carbon dioxide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gas radiation
  • Non-gray gas
  • Carbon dioxide
  • RTE
  • temperature distribution
  • Gas absorbtivity and emissivity

تحت نظارت وف ایرانی