اندازه‌گیری انتقال گرما به‌کمک انتقال جرم از یک ردیف لوله داخل کانال

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضریب انتقال گرمای متوسط سه لوله افقی در یک ردیف قائم واقع در یک کانال و در یک جریان از هوا که کاملا توسعه یافته نیست، به‌طور تجربی اندازه‌گیری شده است. اساس روش اندازه‌گیری بر پایه روش رطوبت سنجی استوار است و ضریب انتقال گرما به کمک تشابه بین مکانیزمهای انتقال جرم و گرما محاسبه شده است. قطر لوله‌ها mm 11 و فاصله بین آنها mm 40 و نسبت بین قطر لوله‌ها به فاصله بین دیواره‌های مجاور22/0 ›D/W ›055/0 است. عدد رینولدز جریان بین 6000› ReD › 500 تغییر می‌کند. نتایج نشان می‌دهدکه عدد ناسلت هریک از لوله‌ها، با افزایش D/W، افزایش می‌یابد. همچنین افزایش عدد ناسلت لوله دوم بیشتر از لوله سوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heat Transfer from a Tube Bank in Cross Flow in a Duct

نویسنده [English]

  • Nouri and A. M. Lavasani
چکیده [English]

An experimental investigation on heat transfer coefficient is presented from three horizontal tubes in a vertical array in a duct for 500

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experimental method
  • heat and mass transfer
  • Tube bank
  • Duct

تحت نظارت وف ایرانی