بررسی تأثیر پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری بتن حاوی میکروسیلیس و بهینه‌سازی طرح اختلاط با استفاده از منحنیهای هم پاسخ

نویسنده

چکیده

امروزه استفاده از میکروسیلیس در بتن به دلیل بهبود خواص سیمان از نظر مقاومت و دوام کاملاً متداول شده است. از طرفی استفاده از پودر سنگ آهک به جای بخشی از سیمان در بتن نیز به دلیل فراوانی و ارزان بودن، توجه محققان در تکنولوژی بتن را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش توام میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری و بهینه‌سازی طرح اختلاط بتن بوده است. بدین منظور در این مطالعه، 27 طرح اختلاط بر اساس سه نسبت آب به مــواد سیمانی (4/0 و 3/0 و 25/0 = W/CM)، سه نسبت میکروسیلیس به مواد سیمانی (10% و 5% و 0% = SF/CM) و سه نسـبت پـودر سنگ آهک به سیمان (30% و 15% و 0% = LP/C) ساخته و مقاومت فشاری 28 روزه آنها اندازه‌گیری شد. سپس با رسم منحنیهای هم پاسخ برای مقاومت فشاری و محاسبه پارامتری به نام «ضریب تأثیر قیمت»که با تقسیم مقاومت فشاری بر قیمت بتن به‌دست می‌آید، نقش میکروسیلیس و پودر سنگ آهک بر مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت و بهینه‌سازی برای طرح اختلاط بتن حاوی میکروسیلیس و پودر سنگ آهک انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Limestone Powder on Compressive Strength of Concrete Containing Silica Fume and Optimization of Mix Design Using Response Surface Method

نویسنده [English]

  • D. Mostofinejad and M. Reisi
چکیده [English]

Silica fume has been largely used in concrete in recent decades due to its effect on improvement of strength and durability of concrete. On the other hand, attention has been recently paid to the use of limestone powder as a substitute for part of cement in concrete, basically because of its low price and its positive effect on the durability of concrete. The aim of the current study is the investigation of the interactive effect of silica fume and limestone powder on the compressive strength of concrete and the optimization of the mix design. To do so, 27 mix designs including 3 water-to-cementitious materials ratios (W/CM=0.25, 0.3 and 0.4) 3 silica fume-to-cementitious materials ratios (SF/CM=%0, %5 and %10) and 3 limestone powder-to-cement ratios (LP/C=%0, %15 and %30) were used and 28-day compressive strength of the cubic concrete specimens were determined. Then, the interactive effect of silica fume and limestone powder on compressive strength of concrete was investigated using isoresponse curves. Furthermore, the optimization of the mix design for concretes containing silica fume and limestone powder was carried out using “cost effective factor” (CEF) which is defined compressive strength divided by cost of concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete
  • Limestone powder
  • Silica fume
  • Compressive strength
  • Response surface method

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی