سرعت جریان و تنش برشی رینولدزی بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، آزمایشهای مدل فیزیکی برای بررسی چگونگی توزیع سرعت جریان و تنشهای برشی رینولدز بر روی بند توری سنگی سرریز شونده انجام شده اند. آزمایشها برای دو حالت مختلف نفوذپذیر بودن و نفوذناپذیر بودن سطح تاج بند صورت گرفته است. با کمک ابزار ای.دی.وی1 (سرعت سنج با مکانیزم اندازه گیری استفاده از صوت) که قادر به برداشت مولفه ی سرعت لحظه ای با فرکانس تا 25 هرتز است، مقادیر مولفه های سرعت جریان و نیز تنشهای برشی در سطح تاج اندازه گیری شده اند. مقایسه نتایج به-دست آمده از این تحقیق، تاثیر نفوذپذیری سطح تاج را در توزیع سرعت و تنش برشی رینولدز نشان داده است. در حالت نفوذپذیر بودن سطح تاج، دیده می شود که تنشهای برششی رینولدز، مولفه ی افقی سرعت و قدر مطلق مولفه ی قائم مقادیر بیشتری نسبت به حالت نفوذناپذیر بودن را دارا هستند. توزیع سرعت بر روی تاج بند توری سنگی سرریز شونده توزیعی لگاریتمی اما متفاوت با توزیع لگاریتمی مرسوم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Velocity Profile and Reynolds Shear Stress in Overflow Gabion Dam Crest

نویسنده [English]

  • H. R. Sheibani and H. Bayyat
چکیده [English]

A physical model of gabion overflow dams was studied to determine the velocity profile and Reynolds shear stress. Physical tests were done under two different conditions of dam crest, overflow dams with impermeable and with permeable crests. Instantaneous velocity components over dam crest were measured by an ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) instrument. This instrument is capable of measuring instantaneous velocity components with frequencies up to 25 Hz. Average velocity components and bed shear stress were extracted from ADV measurements. The results of this research show the effect of crest permeability on velocity and Reynolds shear stress. The magnitude of Reynolds shear stresses, horizontal velocity components, and absolute value of vertical velocity components under the permeable scenario are bigger than those of the impermeable scenario. Velocity distribution over the dam crest is different from the universal logarithmic profile.

تحت نظارت وف ایرانی