ارائه متدولوژی تعیین تاثیر وضعیت روسازی راهها بر ظرفیت تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته

نویسنده

چکیده

نشانه خدمت دهی راه (PSR) یکی از معیارهای مهم در تعیین زمان تعمیر و مرمت راه است. در این مقاله مدلهایی برای تعیین رابطه PSR و سرعت آزاد عبور در تسهیلات تحت جریان ترافیکی پیوسته توسعه یافته است. سپس بر اساس روابط مختلف موجود بین سرعت و ظرفیت، تاثیر وضعیت روسازی بر ظرفیت ارائه شده است. دو وسیله نقلیه متداول به همراه ده نفر ارزیاب 23 مقطع از دو مسیر اصلی جدا شده و بزرگراه با شرایط هندسی مشابه و وضعیت متفاوت روسازی را مورد ارزیابی قرار داده اند. به منظور تعیین خدمت دهی راه مقاطع آزمون به گونه ای انتخاب شده اند که در طولی حداقل برابر 400 متر ناهمواریها یکنواخت باشد و نیز مقاطع به گونه ای انتخاب شده اند که طیف قابل قبولی از خدمت دهی را پوشش دهند. برای ساخت مدل 9 مقطع در مسیری جدا شدۀ شش خطه (هر طرف سه خط) با شیب کمتر از دو درصد و برای اعتبار سنجی از چهارده مقطع دیگر با شرایط هندسی مشابه استفاده شد. در تحلیل داده از نرم افزار SAS استفاده شده است. نتایج نشاده دهنده وجود ارتباطی معنی دار بین پارامترهاست. در این تحقیق مدل سرعت- نشانه خدمت دهی راه و سپس مدل ظرفیت- نشانه خدمت دهی راه ارائه شده و نهایتا ضریب کاهش ظرفیت در نتیجه تقلیل کیفیت روسازی برای تکمیل ضرایب HCM 2000 ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Improved Methodology for Measurement of Uninterrupted – Flow Capacity Affected by Pavement Condition

نویسنده [English]

  • H. Behbahani and M. Abtahi
چکیده [English]

The present Serviceability Rating (PSR) is one of the major criteria in selecting road for rehabilitation. In this paper, statistically realistic models for are developed PSR and free speed correlation on uninterrupted flow facilities. Then, the previously developed relations between free speed and capacity are used to determine the effect of pavement condition on flow capacity. Two nearly identical cars were used and ten raters were selected to evaluate 23 test sections on two major separated roads and an expressway with similar geometric characteristics with a wide range of pavement conditions. Using SAS, it was shown that linear negative exponential models were the best regression models that fit the data according to –R2 and T-test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Present Serviceability
  • Uninterrupted flow
  • Highway capacity

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی