بررسی عددی و تحلیلی برج خنک کننده خشک طبیعی نیروگاه حرارتی بخار

نویسندگان

چکیده

طراحی برج خنک کننده خشک در دو بخش طراحی مبدل حرارتی و حل عددی جریان داخل برج انجام شده است. ابتدا شبیه سازی ترموهیدرولیکی مبدل حرارتی از نوع هلر با استفاده از روابط تجربی و تحلیلی انجام شده و با برنامه رایانه ای حل عددی جریان جابه جایی طبیعی متلاطم برج خنک کننده ترکیب شده است. با استفاده از برنامه های رایانه ای تدوین شده می توان کلیه خصوصیات ترموهیدرولیکی برج خنک کننده از قبیل دبی هوای برج، دمای آب خروجی برج خنک کننده، توزیع دما، سرعت و فشار داخل برج را به دست آورد. برای شبیه سازی عددی جریان از روش عددی سیمپل در شبکه تلفیقی یا هم مکان1 منطبق بر مرز2 استفاده شده است. خصوصیات هندسی برج و مبدل حرارتی محاسبه و با یک نمونه واقعی مقایسه شده است. نتایج محاسباتی با داده های تجربی نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان در شرایط مختلف دمای محیط و دمای آب ورودی مقایسه شده است و از دقت خوبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical and Analytical Study of Natural Dry Cooling Tower in a Steam Power Plant

نویسندگان [English]

  • H. Ahmadikia
  • and G. A. Iravani
چکیده [English]

Design of a natural dry cooling tower has been accomplished in two sections: the design of heat exchangers and the numerical solution of flow through the tower. Heat exchanger (Heller type) has been simulated thermodynamically and then coupled with a computer program, which calculated the turbulent natural convection flow through the tower. The computer program developed for this purpose can be used to obtain thermodynamic propertied of the cooling tower such as mass flow rate of air, temperature of outlet water, distribution of temperature, distribution of velocity, and distribution of pressure through the tower. Numerical results have been compared with experimental data of Shahid Montazery Thermal Power Plant under different environmental conditions. Comparison between numerical results and experimental data showed good agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry cooling tower
  • Natural convection
  • Heller
  • SIMPLE

تحت نظارت وف ایرانی