پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر ‌پروپیلن- ‌اتیلن با روش اکستروژن : اندازه گیری چسبندگی پوشش پلیمری بر سطح فولاد ساده کربنی

نویسندگان

چکیده

پلی پروپیلن به دلیل ساختار شیمیایی آن، تمایل کمی به چسبندگی به فلز یا دیگر سطوح را دارد. بنابراین، به منظور استفاده از آن به عنوان یک پوشش سطحی، لازم است که بر روی ساختار آن اصلاح شیمیایی صورت گیرد. در این تحقیق، پیوند انیدرید مالئیک به کوپلیمر قطعه ای پروپیلن- اتیلن در حضور آغازگر دی کیومیل پراکسید و در یک دستگاه اکسترودر تک مارپیچه انجام گرفت. مشخصه های کوپلیمر اصلاح شده توسط طیف سنجی مادون قرمز (IR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آزمون چسبندگی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین مقدار انیدرید مالئیک واکنش کرده به ازای pph1 5/1 از آن، برابر %2832/1 شد که با افزایش بیشتر تا pph2، اندکی کاهش نشان داد. آزمون چسبندگی، نیروی لازم برای جدا شدن پوشش از سطح فولاد را به ازای pph1 انیدرید مالئیک (میزان پیوند %5816/0) 25/17 کیلوگرم نیرو نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Grafting of Maleic Anhydride onto Co)propylene-b-ethylene( by Extrusion Process: Measurement of Adhesion to Steel Surface

نویسندگان [English]

  • H. Khabbazi
  • R. Bagheri
  • and M.A Golozar
چکیده [English]

Polypropylene (PP) has poor adhesion to metals and other surfaces for its chemical structure. Hence, chemical modification of PP is necessary for metal surface coating application. In this research, grafting of maleic anhydride (MA) onto co(propylene-b-ethylene) in the presence of a dicumyl peroxide (DCP) was accomplished in a single screw extruder. Characteristics of the modified polymer were determined by Infra-red Spectroscopy (IR), Scanning Electron Microscopy (SEM), and adhesion test. Maximum grafting of MA was found to be 1.2832% for 1.5 pph of MA. Adhesion test showed that the samples containing 1 pph of MA (degree of grafting is 0.5816%) had better adhesion to steel surface (17.25 kgf).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polypropylene
  • Chemical modification
  • Maleic Anhydride
  • Extrusion

تحت نظارت وف ایرانی