مقایسه نظریه‌های مدل هندسی و کیوبلکا- مانک در پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف شفاف

نویسنده

چکیده

نحوه پیشگویی فاکتور انعکاسی الیاف فاقد ماده مات کننده1، به عنوان یک محیط شفاف2، توسط دو نظریه مدل هندسی3 و کیوبلکا-مانک مطالعه و نتایج حاصله مقایسه شده است. به منظور شبیه سازی الیاف شفاف از شبکه ای از لوله های مویین شیشه ای4 حاوی آب و محلول مواد رنگزا استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهند که به طور کلی پیشگویی فاکتور انعکاسی برای شبکه های تهیه شده از لوله های مویین توسط مدل هندسی اگرچه پیچیدگی و حجم محاسباتی بیشتری را نیاز دارد ولی نسبت به نظریه کیوبلکا-مانک به نتایج واقعی نزدیکتر است. در واقع به دلیل بالا بودن مقدار جذب در نمونه های تیره و در نتیجه کم بودن سهم انتشارات داخلی5 در چنین محیطهایی، مدل هندسی در پیشگویی فاکتور انعکاسی چنین زمینه هایی موفقتر عمل می کند. در حالی که مدل کیوبلکا-مانک در پیشگویی انعکاس نمونه های روشن به طور نسبی نتایج بهتری را حاصل می آورد. عدم کسب نتایج قابل قبول در پیشگویی مقدار انعکاس نمونه های روشن توسط مدل هندسی از نقاط ضعف جدی این نظریه در تخمین رفتار انعکاسی الیاف فاقد ماده مات کننده تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Kubelka-Munk and Geometric Models for Prediction of Reflectance Factor of Transparent Fibers

نویسنده [English]

  • S. Amiri and S. H. Amirshahi
چکیده [English]

The reflectance factors of transparent fibers, free delustering agent, are predicted by geometric as well as Kubelka-Munk models. Transparent fibers are simulated by a net of glass capillary tubes containing different solutions of dyestuffs. Based on the results, prediction of the reflectance factor of capillary net by geometric model is relatively better than those obtained from Kubelka-Munk model. However, the geometric model suffers from a complex and massive computation process. Generally speaking, the geometric model performs better for dark transparent samples due to the ignorable internal scattering phenomena. On the other hand, the Kubelka-Munk model provides better results for light samples, where the geometric model fails in acceptable prediction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometric model
  • Kubelka-Munk Theory
  • Spectral Refelctance
  • Fibers

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی