تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای

نویسندگان

چکیده

رفتار مکانیکی ورقهایی که به صورت سرد نورد می شوند به طور قابل توجهی به تنش پسماند وابسته است. این تنش بعضا در فرایندهای خمش- واخمش به وجود می آید. اندازه گیری تنش پسماند بیشتر محدود به روشهای سطحی است و مشخص کردن توزیع تنش در جهت ضخامت ورق، مشکل و وقت گیر است. این مقاله حل بسته ای را ارائه می کند که در ان فرایند خمش- واخمش به صورت یک مسئله الاستوپلاستیک با شرایط کرنش صفحه ای مدل می شود. ماده مورد بررسی نیز به صورت ناهمسانگرد فرض شده است. حل عددی به کمک روش اجزای محدود، به منظور بررسی و تأیید صحت حل تحلیلی آورده شده است. این تحقیق در بررسی تاثیرات فرایندهای باز و بسته کردن ورق حول کویل پیچ، همتراز سازی ورق و از بین بردن موج ورق کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bending-Unbending Analysis of Anisotropic Sheet under Plane Strain Condition

نویسندگان [English]

  • M. Salimi
  • M. Jamshidian
  • A. Beheshti
  • and A. Sadeghi Dolatabadi
چکیده [English]

The mechanical behavior of cold rolled sheets is significantly related to residual stresses that arise from bending and unbending processes. Measurement of residual stresses is mostly limited to surface measurement techniques. Experimental determination of stress variation through thickness is difficult and time-consuming. This paper presents a closed form solution for residual stresses, in which the bending-unbending process is modeled as an elastic-plastic plane strain problem. An anisotropic material is assumed. To validate the analytical solution, finite element simulation is also demonstrated. This study is applicable to analysis of coiling-uncoiling, leveling and straightening processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual stresses
  • Elastic-plastic Bending-unbending
  • anisotropy
  • finite element method

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی