کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح ترکیبی با هدف کاهش هزینه توقف خط در خطوط مونتاژ چند مدلی ارایه می‌شود. امروزه با توجه به دلیل تنوع زیاد محصولات برای پاسخگویی سریع به تقاضاهای متنوع مشتریان، اکثر شرکتهای تولیدی از خطوط مونتاژ چند مدلی استفاده می‌کنند. از آنجا که معمولا زمان مونتاژ، ترکیب و مقدار قطعات مورد نیاز برای هر مدل متفاوت است، حداقل کردن توقف خط یک عامل عمده که در تعیین توالی پردازش محصولات مطرح می‌شود. توقف خط موجب بیکاری اپراتورها، بیکاری ماشینها، کاهش تولید و افزایش هزینه سربار و در نهایت کاهش بهره وری می‌شود. به علت پیچید‌گی این مدل که جزء خانواده مسایل NP-hard است، یک روش فراابتکاری بر اساس الگوریتم ژنتیک برای به دست آوردن حلهای نزدیک به بهینه در ابعاد بزرگ و در زمان معقول طراحی و پیشنهاد می‌شود. برای نشان دادن کارایی این الگوریتم پیشنهادی، نتایج محاسباتی با حلهای به دست آمده از نرم‌افزار لینگو مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Minimizing Stoppage Cost of an Assembly Line Using Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • R. Tavakkoli-Moghaddam
  • M. Rabbani
  • and M.A. Beheshti
چکیده [English]

This paper presents a nonlinear mixed-integer programming model to minimize the stoppage cost of mixed-model assembly lines. Nowadays, most manufacturing firms employ this type of line due to the increasing varieties of products in their attempts to quickly respond to diversified customer demands. Advancement of new technologies, competitiveness, diversification of products, and large customer demand have encouraged practitioners to use different methods of improving production lines. Minimizing line stoppage is regarded as a main factor in determining the sequence of processing products. Line stoppage results in idleness of operators and machines, reduced throughput, increased overhead costs, and decreased overall productivity. Due to the complexity of the model proposed, which belongs to a class of NP-hard problems, a meta-heuristic method based on a genetic algorithm (GA) is proposed to obtain near-optimal solutions in reasonable time, especially for large-scale problems. To show the efficiency of the proposed GA, the computational results are compared with those obtained by the Lingo software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed-model assembly lines
  • Stoppage cost
  • GA

تحت نظارت وف ایرانی