کاربرد تصمیم‌گیری فازی در برنامه ریزی جانمایی تسهیلات

نویسندگان

چکیده

در رابطه بااستقرار و برنامه ریزی تسهیلات عاملهای متعددی به‌صورت کمی و کیفی مطرح‌اند که ممکن است تاثیر آنها بر روی ارتباط بین تسهیلات متفاوت باشد. استفاده ازنظریه مجموعه‌های فازی1 در برنامه ریزی تسهیلات باعث می‌شود که بتوان با ترکیب داده‌های کمی و کیفی موثر بر جانمایی، جدول رابطه بین تسهیلات را به صورتی رضایتبخش به‌دست آورد. در این مقاله یک رویکرد قوی، براساس نظریه مجموعه‌های فازی، به منظور بهبود فرایند جانمایی تسهیلات پیشنهاد شده است. در این رویکرد از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)2، برای تعیین وزن عاملها استفاده و یک برنامه رایانه‌ای به نام FDARC3 برای تولید جداول کمی رابطه فعالیتها توسعه داده شده است. جداول توسعه داده شده توسط برنامه دیگری به نام FLAYOUT4 برای بهبود جانمایی‌ها استفاده گردیده است. نتایج محاسباتی اثربخشی و کارایی این روش را در مقایسه با روشهای مطرح دیگر نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Fuzzy Decision-Making to Facility Layout Planning

نویسندگان [English]

  • H.R. Khazaki
  • A. Shahandeh
  • and S.R. Hejazi
چکیده [English]

This research proposes a vigorous methodology based on the fuzzy set theory to improve the facility layout process. Using natural language, the fuzzy set theory is an appropriate tool for controlling complex systems such as facility planning. The closeness rating between departments in a plant depends on qualitative and quantitative factors. Some of these factors may have a greater effect on the closeness rating. Thus, analytical hierarchy process (AHP) is used to find the weight of these factors. In this paper, a computer program, called FDARC, is developed to generate quantitative activity relationship charts. These charts are used by FLAYOUT to develop the layouts. The procedure is compared with two other recent methods. Computational results are used to demonstrate the effectiveness and efficiency of the method proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility layout
  • Fuzzy decision-making
  • Analytical hierarchy process

تحت نظارت وف ایرانی