ترکیب روشهای تطبیق جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‌سازمان‌یافته برای حل جریانهای ایدئال دو بعدی

نویسندگان

چکیده

روشهای گوناگونی برای تطبیق شبکه وجود دارد، که در میان آنها روش تطبیق شبکه جاداده‌شده و توزیع مجدد بیشترین کاربرد را دارند. همچنین استفاده از ترکیب روش‏های تطبیق شبکه در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این مقاله از ترکیب روشهای تطبیق شبکه جا داده ‌شده و توزیع مجدد در شبکه نیمه‌سازمان‌یافته برای حل عددی معادلات اویلر دو بعدی استفاده شده است. با توجه به نیمه ‌سازمان‌ یافته بودن شبکه می‌توان از روش تطبیق توزیع مجدد در هر مرحله از تطبیق شبکه جا داده ‌شده استفاده کرد. برای ارزیابی نتایج، حل دو مسئله مدل با جریانهای تراصوتی و فراصوتی در کانال با انحنای دایروی مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب روشهای تطبیق شبکه جاداده‌شده و توزیع مجدد در شبکه‌های نیمه‏سازمان‏یافته تنها با افزایش کمی در زمان محاسبه، موجب افزایش چشمگیر دقت نسبت به روش‏ تطبیق شبکه جاداده‌شده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Combination of Adaptive-Grid Embedding and Redistribution Methods on Semi Structured Grids for two-dimensional invisid flows

نویسندگان [English]

  • M.S. Hosseini
  • M. Ameri and S.M. Fagheih
چکیده [English]

Among the adaptive-grid methods, redistribution and embedding techniques have been the focus of more attention by researchers. Simultaneous or combined adaptive techniques have also been used. This paper describes a combination of adaptive-grid embedding and redistribution methods on semi-structured grids for two-dimensional invisid flows. Since the grid is semi-structured, it is possible to use different algorithms for combining adaptive-grid embedding and redistribution methods. To evaluate the accuracy and efficiency of the method, this combination is used to solve two model problems, transonic and supersonic inviscid flows in channels with circular arc bump. The results show that combination of adaptive-grid embedding and redistribution methods on semi-structured grids remarkably increases the accuracy at the cost of a slight increase in computational time in comparison with the embedding method alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-structured grid
  • Adaptive
  • Embedding
  • Redistribution
  • Euler

تحت نظارت وف ایرانی