تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند

2 بخش مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

مراحل اولیه رسوب‌گذاری در یک آلیاژ دو جزیی Ni-Al، با استفاده از روشهای گرماسنجی (DSC)، پراش سنجی اشعه XRD) X ) و اشعه الکترونی و مشاهدات ریزساختاری با میکروسکوپهای الکترونی FEG-SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور نمونه‌هایی از آلیاژ رقیق Ni-11.6at.%Al تهیه شده و رسوب‌گذاری در آنها در حین سرمایش پیوسته از دمای انحلال با نرخهای سرمایش 170، 25 و 0.03 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهند که در اثر کوئنچ سریع، جوانه‌زنی همگن از طریق منظم شدن توأم با جدایش فازی اتفاق می‌افتد. اما با کاهش نرخ سرمایش به 25 جوانه‌زنی و رسوب‌گذاری به صورت ترجیحی و ناهمگن روی عیوب ریزساختاری انجام می‌گیرد. توانایی روشهای تجربی فوق‌الذکر در تشخیص و شناسایی مراحل اولیه رسوب گذاری نیز موضوع دیگری است که در این مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cooling rate on the precipitation of γ′ in Ni-11.6 at.%Al alloy

نویسندگان [English]

 • A. Samadi 1
 • A. Abdollah-zadeh 2
 • S.H. Razavi 1
 • H. Assadi 3
1 Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology
2 Department of Materials Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Materials and Metallurgical Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran
چکیده [English]

The initial stages of the  precipitation in a dilute Ni-Al binary alloy, Ni-11.6 at.%Al, were studied using differential
scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD), electron diffraction and electron microscopy (FEG-SEM and TEM) techniques. Three samples were similarly solution treated and then cooled to room temperature under different cooling rates, 170، 25 and 0.03oCs-1. The results indicate a clearly homogenous  nucleation during rapid quenching which takes place via simultaneous ordering and phase separation. However, by decreasing the cooling rate to 25oCs-1 the nucleation mechanism changes to heterogeneous on the preferred nucleation sites. The capability of the mentioned empirical techniques for studying the initial stages of the γ′ is another subject which is studied in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ni-Al alloys
 • γ′ precipitation
 • Cooling rate
 • homogenous nucleation
 • heterogeneous nucleation
 • FEG-SEM
 • DSC

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی