ساخت، مشخصه‌یابی و ارزیابی فعالیت زیستی نانوبیوسرامیک فورستریت

نویسندگان

گروه بیومواد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق، نانوپودر فورستریت با استفاده از روش آلیاژ سازی مکانیکی و عملیات حرارتی بعدی ساخته شد. ارزیابی فعالیت زیستی پودر حاصله، در محلول شبیه‌سازی شده بدن انجام شد. قطعه چگال فورستریت نانومتری با استفاده از فرایند تف جوشی دو مرحله‌ای ساخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نانوپودر فورستریت با اندازه ذرات 25-60 نانومتر ایجاد شد. بعد از غوطه‌وری در محلول شبیه‌سازی شده بدن، رشد فاز آپاتیت در سطح مشاهده شد که نشان دهنده زیست فعالی نانوپودر فورستریت است. قطعه چگال فورستریت نانومتری با سختی 940 ویکرز و چقرمگی شکست 3.61MPa.m1/2 ایجاد شد. نتایج نشان می‌دهد که سرامیک نانوساختار فورستریت زیست فعالی، زیست سازگاری و خواص مکانیکی خوبی دارد و بنابراین می‌تواند برای کاشتنیهای ارتوپدی و دندانی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, characterization and evaluation of forsterite nano bioceramic bioactivity

نویسندگان [English]

  • M .Kharaziha
  • M.H. Fathi
Biomaterials Group, Department of materials engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan,
چکیده [English]

In this study, forsterite nanopowder was prepared by mechanical alloying and post-heat treatment method. Bioactive properties of forsterite nanopowder were studied by immersing the powder in the SBF. Nanostructure forsterite bulk dense form was prepared by the two step sintering method. It was found that pure forsterite nanopowder with 25-60nm particle size was produced. The results of soaking of forsterite nanopowder in the SBF showed that forsterite nanopowder is bioactive. Also, forsterite dense bulk with the optimal hardness of 940 Hv and fracture toughness of 3.61 MPa.m1/2 was produced. These findings suggest that forsterite nanostructure ceramics possess good biocompatibility, bioactivity and mechanical properties and could be suitable for orthopedic and dental implant materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forsterite nanopowder
  • mechanical alloying
  • Bioactivity
  • Two step sintering

تحت نظارت وف ایرانی