ساخت و مطالعه نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران

چکیده

در این تحقیق نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu درون حفره‌های قالب پلی‌کربنات با قطر اسمی 30nm به روش الکتروانباشت تهیه شدند. به منظور رشد نانوسیمهای CoCu و NiCu به ترتیب از دو الکترولیت مجزای حاوی نمکهای Co، Cu وNi ، Cu استفاده شد. برای بررسی رفتار پتانسیودینامیکی الکترولیتها و تعیین ولتاژ بهینه انباشت، منحنی C‏V مربوط به هر یک از الکترولیتها تهیه و مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار نانوسیمها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مطالعه شد و نتایج نشان داد که نانوسیمهای ایجاد شده دارای ساختار بس‌بلوری، طولهای مختلف و قطر میانگین 80nm هستند. سپس به منظور کنترل میزان ترکیب شیمیایی محصولات، نانوسیمها تحت ولتاژ انباشت مختلف تهیه شدند. تحلیل EDX نشان داد که به ازای پتانسیلهای انباشت بین V -0.5 تا V -0.8 فقط Cu انباشت شده و درصد وزنی اتمهای Ni و Co همه نمونه‌ها صفر است. از پتانسیل V -0.85 علاوه بر انباشت Cu انباشت Co و از پتانسیل V -0.9 علاوه بر انباشت Cu انباشت Ni آغاز می‌شود و به این ترتیب نانوسیمهای آلیاژی CoCu و NiCu با میزان ترکیب شیمیایی متفاوت از هر یک از الکترولیتها حاصل می‌گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and Characterization of CoCu and NiCu Alloy Nanowires

نویسندگان [English]

  • I. Kazeminezhad
  • N. Monzavizadeh
  • M. Farbod
Physics Department, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

In this work, NiCu and CoCu alloy nanowires were prepared by electrodeposition within nuclear track-etched polycarbonate membranes with the nominal diameter of 30nm. Electrodeposition was carried out under potentiostatic control with three electrodes. In order to grow CoCu nanowires and NiCu nanowires, an electrolyte containing salts of Co and Cu, and an electrolyte containing the salts of Ni and Cu were used respectively. Then, the potentiodynamic behavior of each electrolyte was investigated by its CV curves, and the optimum potentials for the deposition of Ni, Co and Cu were selected according to these curves. A TEM microscope was used to study the structure of the nanowires. The results showed that the crystalline growth is polycrystalline and the diameter of the wires is about 80 nm. Apart from that, some nanowires were deposited under different deposition voltages. EDX analysis showed that the atomic weight of Ni and Co in all samples vanishes in the potentials between -0.5V to -0.8V which indicates that pure Cu atoms are deposited at these voltages. Deposition of Ni and Co starts at more negative voltages such as -0.9 and -0.85 V, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanowire
  • CoCu and NiCu alloys
  • electrodeposition
  • Deposition potential

تحت نظارت وف ایرانی