تأثیر ضخامت پوسته Cr2O3 بر مقاومت الکتریکی فولاد AISI 430 پوشش داده شده مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد

نویسندگان

شهید باهنر کرمان

چکیده

به منظور افزایش بازدهی و عمر کاری صفحات اتصال دهنده فلزی مورد استفاده در سلولهای سوختی اکسید جامد از پوششهای محافظ و رسانا استفاده می‌شود. در این پژوهش فولاد فریتی زنگ نزن 430 AISI در یک مخلوط پودری پایه کبالت به روش سمانتاسیون فشرده پوشش داده شد و تأثیر ضخامت لایه اکسیدی کرومیا (Cr2O3) بر روی مقاومت سطحی ویژه (ASR) توسط آنیل همدما در 800ºC و آنیل ناهمدما در دماهای بین ºC 400-900 بررسی شد. نتایج نشان داد که تشکیل اسپینلهای MnCo2O4 و CoCr2O4 در طول اکسیداسیون، هدایت الکتریکی را بهبود می‌دهد. افزایش زمان آنیل همدما و افزایش دمای آنیل باعث افزایش ضخامت لایه اکسیدی شده که در نتیجه موجب افزایش ASR می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Cr2O3 Scale Thickness on the Electrical Resistance of Coated AISI 430 Used for SOFCs

نویسندگان [English]

  • H. Ebrahimifar
  • M. Zandrahimi
Department of Materials Science and Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

In order to increase the efficiency and working life of mettalic interconnects used in solid oxide fuel cells, protective coatings with high electrical conductivity are used. In this study, AISI 430 ferritic stainless steel was coated in a cobalt-base pack mixture by pack cementation. The effect of oxide thickness on the area specific resistance (ASR) was investigated by applying isothermal oxidation at 800 °C and non-isothermal oxidation at a temperature range of 400 – 900 ºC. Results showed that the formation of MnCo2O4 and CoCr2O4 Spinels during oxidation improved electrical conductivity. The increase of isothermal oxidation time and temperature increases the oxide thickness, and consequently the ASR increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid oxide fuel cells (SOFCs)
  • Cr2O3
  • Area specific resistance (ASR)
  • AISI 430 ferritic stainless steel

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی