سنتز کاتالیزور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان با پایه نانوحفره زئولیتی Y و مقایسه کارایی آن با کاتالیزور صنعتی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

3 گروه پژوهشی فرایندهای شیمیایی، مرکز تحقیقات فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

در این مطالعه، کاتالیزور صنعتی با نام تجاری DP803 مورد استفاده در صنایع پتروشیمی به منظور هیدروژن‌زدایی ایزوبوتان به ایزوبوتن، مشخصه‌یابی شد. براساس نتایج حاصل و مطالعات صورت گرفته، پایه زئولیتی Y برای ساخت کاتالیزوری با کارایی بالاتر، مناسب تشخیص داده شد و پس از سنتز کاتالیزور با استفاده از منبع پلاتین (هگزاکلروپلاتینیک اسید) و دو منبع قلع (کلرید تری بوتیل قلع و کلرید قلع دوآبه) بر روی این پایه زئولیتی، این کاتالیزورها در فرایند هیدروژن‌زدایی از ایزوبوتان در راکتور ویژه‌ای مورد استفاده قرار گرفتند. برای شناسایی و تشخیص ترکیب کاتالیزور صنعتی و کاتالیزورهای ساخته شده از روشهای SEM, FT-IR, TG/DTG, XRD, XRF استفاده شد و هم‌چنین تحلیل مرطوب نمونه تحت آزمایشهای شیمیایی مختلف مورد ارزیابی قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Isobutane Dehydrogenation Catalyst Based on Nanopore Zeolite Y and its Performance Compared with Industrial Catalyst

نویسندگان [English]

  • S. Vaezifar 1
  • H. Faghihian 2
  • M. Kamali 3
1 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology
2 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Branch
3 Chemical Processes Research Department, Engineering Research Center, University of Isfahan
چکیده [English]

DP803, an industrial catalyst used in petrochemical industry for dehydrogenation of isobutane to isobutene, was characterized in the current study. The results showed that zeolite Y is a high performance catalyst. This catalyst was then synthesized using a platinum source (hexachloro platinic acid) and two different tin sources (tributyl tin chloride and SnCl2.2H2O) all on zeolites Y, and then the synthesized catalysts were used in the dehydrogenation of isobutane in a reactor designed for dehydrogenation reaction. XRF, XRD, TG/DTG, FT-IR, and SEM techniques were used for the characterization and determination of the composition of catalysts. The wet analysis of samples under different reaction conditions were investigated as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyst
  • Dehydrogenation
  • Nanopore zeolite Y
  • Isobutane
  • Selectivity

تحت نظارت وف ایرانی