بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC

نویسندگان

دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

هدف از مقاله حاضر بررسی ساختار و میزان جذب انرژی فوم پایه فلزی Al-7%Si-3%SiC به روش متالورژی فشردان پودری، توسط دو عامل حباب‌زای CaCO3 و TiH2 به‌صورت مستقل است. در تولید فوم فلزی از مخلوط پوردرهای آلومینیم، سیلیسیم و کاربید سیلیسیم به عنوان فاز زمینه استفاده شد. فشرده سازی ترکیبات پودری فوق برای رسیدن به پیش ماده- چگال فوم شونده، به کمک پرس سرد و تک محوره با قالب فولادی H13 در فشار 110 MPa، انجام شد و بلافاصله عملیات اکستروژن گرم نمونه‌های فشرده شده، در دمای 500 درجه سلسیوس انجام گرفت و تسمه‌ای از پیش ماده- چگال با مقطع 24x 12 میلیمترمربع تولید شد. در مرحله بعد به منظور اجرای عملیات فوم سازی، تکه‌های کوچکی از پیش ماده چگال در قالبهای استوانه‌ای از جنس فولاد زنگ نزن316L ، با قطر 20 و ارتفاع 100 میلیمتر قرار داده شد و در دماها و زمانهای مختلفی در یک کوره الکتریکی تبدیل به فوم فلزی شدند. در مرحله پایانی با برش و پولیش نمونه‌های فومی که دارای ساختار سلولی پایدار بودند، آزمایشهای متالوگرافی الکترونی SEM و همچنین آزمون فشار، با سرعت حرکت فک. 50mm بر دقیقه، روی نمونه‌های فومی انجام گرفته و رفتار جذب انرژی آنها با توجه به ساختار فومهای کامپوزیتی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عامل حباب‌زای CaCO3 در مقایسه با TiH2 باعث افزایش دانسیته حفره‌ها و پایداری بهتر آنها شده، ولی زمان فرایند طولانیتر از عامل TiH2 است. همچنین میزان جذب انرژی فوم با عامل CaCO3 بیشتر از عامل TiH2 است. ولی در عوض دیواره‌های سلولهای فومی تولید شده با عامل TiH2دارای ضخامت نازکتر و زهکشی بهتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of TiH2 and CaCO3 Blowing Agents on Structure and Properties of the Al-7%Si-3%SiC Composite Metal Foam

نویسندگان [English]

  • S.M.H. Mirbagheri
  • R. Tafteh
  • K. Sardashti
Department of Mining and Metallurgical Engineering, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In this paper, the effect of TiH2 and CaCO3 blowing agents was investigated on the structure and energy absorption of Al-7%Si-3%SiC composite metal foam by powder compact route. Composition of the foam was prepared from a mixture of Al, SiC and Si powders. Then, precursors were consolidated in H13 die mould by cold and uni-axial pressing at 110 MPa and at room temperature. The pressed precursors were extruded at 500oC, in a 12*24 mm2 cross-section. Then, the precursors were foamed in a 316L-stainless steel tube with diameter and height of 20 mm and 100 mm, respectively, in an electrical resistance furnace. Finally, for micro-structural investigation the samples were cut and polished, and a scanning electron microscope was used to observe the cell wall and surface topology. For calculation and comparison, energy absorption was used in an Instron Hydraulic test machine and the foam samples were compressed at the ramp velocity of 50 mm/minute. Results showed that foams with CaCO3 agent due to having high porosities are more stable than foams with TiH2 agent. Also, the energy absorption for foam with CaCO3 agent is more than foams with TiH2 agents. However, its drainage due to less thickness of wall porosities is better than the foam with CaCO3 agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalyst
  • Dehydrogenation
  • Nanopore zeolite Y
  • Isobutane
  • Selectivity

تحت نظارت وف ایرانی