اثر دمای بازپخت بر خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS

نویسندگان

1 گروه فیزیک حالت جامد، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قم

چکیده

نانوذرات ZnS به روش رسوب شیمیایی در ابعاد nm 3-5 با استفاده از مهارکننده تیوگلیسرول(TG) در حلال متانول تحت اتمسفر ازت تهیه و در دماهای مختلف تحت بازپخت قرار گرفت. بررسی طیف XRD نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد که با افزایش دمای بازپخت علاوه بر اندازه ذرات، ساختار بلوری نیز به تدریج از مکعبی به شش‌گوشی تغییر می‌کند که حاکی از ناپایداری ساختار مکعبی این گروه از نانوساختارهاست. طیف جذبی UV-Vis حاصل از نمونه‌ها بیانگر کاهش باندگپ (افزایش اندازه نانوذرات) با افزایش دمای بازپخت است. بررسی طیفهای گسیل و جذب فوتولومینسانس نمونه‌های بازپخت‌شده در دماهای مختلف بیانگر شیفت قرمز قله‌های گسیل در ناحیه مرئی و فرابنفش با افزایش دمای بازپخت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Annealing Temperature on ZnS Nanoparticles Nanostructural and Optical Properties

نویسندگان [English]

  • R. Lotfi Orimi 1
  • V. Asghari 2
  • M. Lashkarbolouki 2
1 Department of Physics, Golestan University, Gorgan
2 Department of Physics, Azad University of Qum
چکیده [English]

ZnS nanoparticles were synthesized by chemical precipitation method. As-prepared ZnS nanoparticles were found to be stabilized in the form of cubic phase. Cubic to hexagonal structural transformation was studied using X-ray diffraction (XRD). The effect of annealing temperature (100-700 ) on the band gap, particle size, and structural phase was investigated. Photoluminescence studies indicated two strong and narrow emission peaks in blue and orange regions. These two strong and narrow emission peaks were shifted to blue and red regions by increasing the annealing temperature..

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnS nanoparticles
  • Nano structural
  • annealing
  • crystal structure
  • Optical properties
  • photoluminescence

تحت نظارت وف ایرانی