رفتار سیلان آلیاژ Ti-6AL-4V تجاری با ریز ساختار لایه‌ای در فورج همدما

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 علم و صنعت ایران

چکیده

در این مقاله رفتار سیلان پلاستیک و تغییرات ریز ساختاری آلیاژ Ti-6Al-4V در محدوده دمایی750 تا 1050 درجه سانتیگراد و در گستره تغییرات نرخ کرنش 1s- (001/0-1/0) در شرایط فشار همدما مورد بررسی واقع شده است .هدف در این مقاله تخمین انرژی اکتیواسیون و تحلیل سینتیکی کروی شدن در محدوده ساختار دو فازی این آلیاژ است. منحنیهای تنش-کرنش حقیقی این آلیاژ در زیر دمای 950 درجه سانتیگراد به اندازه محدودی نرم شدن سیلان (که به تبلور مجدد دینامیکی نسبت داده شده است) را نشان می‌دهد. دردماهای بالاتر، تنش سیلان با کرنش پلاستیک رابطه تقریبا خطی و پایداری پیدا می‌کند تا اینکه در دماهای نزدیک 1015 درجه سانتیگراد (دمای استحاله بتا) تقریبا تنش سیلان از دما مستقل می‌شود. با تحلیل داده‌های تنش سیلان و با بهره‌گیری از معادله زنر هولومان و معادله اصلی سیلان پلاستیک (معادله سلارز)، انرژی اکتیواسیون تبلور مجدد دینامیک محاسبه شده و معادله ساختاری سیلان به‌دست آمد. همچنین نتایج به‌دست آمده در دو روش با هم وهمچنین با نتایج سایر محققان مقایسه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flow behavior of commercial grade Ti-6Al-4V with lamellar structure in isotherm forging and kinetic analysis of process

نویسندگان [English]

  • H. Omidvar 1
  • B. Fallah Ghanbary 1
  • M. Tamizifar 2
1 Amirkabir University of Technology, Department of Metallurgical Engineering
2 Iran University of Science and Technology, Department of Materials and Metallurgical Engineering
چکیده [English]

In this paper, plastic flow behavior and micro structural evolution of Ti-6Al-4V alloy in temperature range of 750-1050 °C and strain rate range of 0.001-0.1 (S-1) in isotherm compression condition were investigated. The purpose was to estimate activation energy of globularization of lamellar structure and analyze this process kinetically. True Stress-strain curves obtained at the temperatures below 950 °C indicate a limited amount of flow softening imputed to a dynamic recrystallization occuring at about 950 ˚C. In contrast, at higher temperatures, the flow stress increases linearly with plastic strain until at temperatures about 1015°C where flow stress becomes nearly independent of the temperature. By analyzing flow stress data via Zener-Hol-lomon and sellars equation, Q activation energy of dynamic recrystallization was estimated and structural equation of plastic flow was obtained, whixh were comparable to results raeched by other investigators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ti-6Al-4
  • Kinetic analysis
  • isothermal forging
  • globularization

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی