بررسی نقش نانو ذرات کربنات کلسیم بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن (با چگالی متوسط) تقویت شده با نانوذرات کربنات کلسیم در آزمون فروروی

نویسندگان

1 گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 فردوسی مشهد

4 گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق، ارزیابی اثر نانوذرات کربنات کلسیم (CaCO3) بر مقاومت به نفوذ فرورونده نانو کامپوزیت زمینه پلی اتیلن(PE) حین آزمون فروروی بوده است. نتایج آزمایشات نشان دادند که با افزایش نانو ذرات کربنات کلسیم تا 5 درصد وزنی در نمونه ها، مقاومت در برابر نفوذ فرورونده در ماده افزایش یافت. اما، با افزایش مقدار کربنات کلسیم به بیش از 5 درصد وزنی، احتمال آگلومره شدن آنها افزایش یافته و درنتیجه، مقاومت ماده در برابر نفوذ فرورونده کاهش می یابد. ناحیه تغییرشکل مومسان تشکیل شده در اطراف سوراخ ناشی از نفوذ فرورونده، با افزایش درصد وزنی نانو ذرات پرکننده تا 5/7 درصد وزنی، افزایش یافت. با افزایش درصد وزنی کربنات کلسیم به بیش از 5 درصد در نمونه‌ها، مقاومت در برابر فروروی کاهش یافته و در اطراف نواحی نفوذ فرورونده ترک ایجاد می‌شود. برای بررسی مکانیزم شکست در نمونه‌های نانوکامپوزیتی از میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. تصاویر مربوط به سطح شکست حاکی از آگلومره شدن نانوذرات کربنات کلسیم در نمونه‌های با بیش از 5 درصد وزنی و جوانه زنی ترک در آنها می‌باشند. همین امر سبب کاهش مقاومت در برابر نفوذ فرورونده در نمونه‌های با مقادیر بالای کربنات کلسیم می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nano-size calcium carbonate on perforation resistance of medium- density polyethylene

نویسندگان [English]

  • F. Hosseinabadi 1
  • S. M. Zebarjad 2
  • M. Mazinani 3
  • V. Kiani 3
  • H. R. Pourreza 4
1 Department of Materials Science and Metallurgy, Eng. Faculty, Ferdowsi Unversity of Mashhad
2 Department of Materials Science and Metallurgy, Eng. Faculty, Ferdowsi Unversity of Mashhad
3 Department of Materials Science and Metallurgy, Eng. Faculty, Ferdowsi Unversity of Mashhad
4 Department of Computer, Eng. Faculty, Ferdowsi Unversity of Mashhad
چکیده [English]

In this article, the role of nano-size calcium carbonate in penetration resistance of medium- density polyethylene (PE) was investigated through experiments. In order to study the penetration resistance of PE and its nanocomposites, perforation test was carried out. The results of tests showed that penetration resistance depends strongly on calcium carbonate amount. As a matter of fact, addition of CaCO3 to PE increases resistance against penetration as CaCO3 amount reaches to 5 percent of weight. Stereomicroscope was used to evaluate the damage and plastic zone around the perforated area in all the samples including neat polyethylene and its nanocomposites. The plastic zone was measured using an image analysis as an effective technique. The results of image analysis techniques proved that the addition of calcium carbonate to PE makes a damaged zone around the perforated area. The results of microscopic evaluations showed that the area of plastic zone rises as the amount of calcium carbonate increases up to 7.5 percent of weight. By increasing the amount of CaCO3, resistance against penetration decreases more and some micro cracks appear around the perforated area. For further clarification of the fracture mechanism of MDPE nanocomposites, scanning electron microscopy was employed. Fracture surface images showed that when calcium carbonate is higher than 5 percent of weight, agglomeration of nanoparticles occurs, resulting in lower resistance against penetration to the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocomposite
  • polyethylene
  • calcium carbonate
  • shear yielding
  • perforation test

تحت نظارت وف ایرانی