بررسی سینتیک نانو تبلور نوارهای نرم مغناطیس FINEMET در شرایط غیرهمدما

نویسندگان

پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی

چکیده

آلیاژ نانوکریستالین Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 با نام تجاری FINEMET، با اعمال عملیات حرارتی بر روی ماده ی آمورف اولیه تولید می شود. تعیین مشخصه های سینتیکی تحول ساختار آمورف به نانوکریستالین، امکان کنترل ریزساختار را از نظر اندازه و کسر حجمی فاز نانوکریستالین و لذا دستیابی به خواص مغناطیسی مطلوب را از طریق انتخاب شرایط بهینه عملیات حرارتی میسر می سازد. در این پژوهش سینتیک نانوکریستالیزاسیون آلیاژ آمورف FINEMET به کمک دستگاه آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) در شرایط غیرهمدما و با استفاده از روش های هم تبدیلی و ایزوسینتیک در نرخ های گرمایش 5، 10، 15 و ˚C/min20 بررسی شده است. تغییر ریزساختار و خواص مغناطیسی نمونه آمورف در طی فرایند نانوکریستالیزاسیون در دمای ˚C560 به ترتیب توسط پراش اشعه ایکس (XRD) و منحنی های پسماندنگار مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Non-Isothermal Study of Nanocrystallization Kinetics in Soft Magnetic FINEMET Ribbons

نویسندگان [English]

  • S. Mirzaei
  • A. Jazayeri Gharehbagh
ACECR, Technology Development Institute (TDI), 13445-1668, Tehran, Iran
چکیده [English]

The soft magnetic nanocrystalline Fe73.5Si13.5B9Cu1Nb3 alloy (FINEMET®) is produced by heat treatment of amorphous precursor. Determining kinetic parameters of amorphous structure transformation to nanocrystalline allows the control of microstructure (e.g. size and volume fraction of nanocrystalline grains) in order to achieve desired soft magnetic properties by optimizing the heat treatment conditions. In this research, the nanocrystallization kinetics of amorphous FINEMET alloy were studied using isoconversional and isokinetic methods under non-isothermal conditions of various heating rates ranging from 5 to 20˚C/min. The changes in the microstructure and magnetic properties of amorphous ribbon during nanocrystallization process were studied using X-ray diffractometry and hysteresisgraph, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanocrystallization
  • amorphous
  • FINEMET
  • activation energy
  • isokinetic
  • isoconversional
  • melt spinning

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی