ساخت و شناسایی نانومیله های دی اکسید وانادیم به روش هیدروترمال

نویسندگان

1 پژوهشگاه مواد و انرژی

2 صنعتی شریف

چکیده

در این مقاله، نانومیله های اکسید وانادیم با استفاده از کلرید آمونیوم و متاوانادات سدیم با نسبت مولی مساوی به روش هیدروترمال تولید شد. اثر زمان و مقدار افزودنی اتیلن دی امین تتراستیک اسید EDTA بر مورفولوژی و ترکیب ذرات مشخص شد. غلظت بهینه EDTA برابر 007/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و زمان مطلوب 24 ساعت به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Identification of VO2 Nanorods Using Hydrothermal Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • F. Asjadi 1
  • S. Khatiboleslam Sadrnezhad 2
1 Materials and Energy Research Center
2 Materials Engineering Department, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this paper, VO2 nanorods were produced by hydrothermal assisted synthesis of equimolar aqueous NH4Cl and NaVO3 solution. Effect of time and the amount of ethylenediaminetetracetic acid (EDTA) additive on morphology and composition of the final product was determined. The optimum concentration of EDTA was determined to be 0.007 gm/cm3 and the optimum time of the synthesis was 24 h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hydrothermal
  • EDTA
  • nanorod
  • vanadium oxide

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی