بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 .دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مطالعه ترمودینامیکی احیای مولیبدنیت با کربن، در حضور اکسیدمنیزیم، انجام شد. دیاگرام های پایداری مربوط به دو سیستم MoS2-MgO و MoS2-MgO-C در دمای ثابت K1200 رسم و مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی ها نشان داد که فرآیند با اکسیداسیون مستقیم مولیبدنیت به وسیله اکسید منیزیم و در ادامه با تشکیل فازهای میانی اکسیدمولیبدن، نظیر MoO2 وMgMoO4، پیش می رود. ترکیب فازهای گازی موجود در فرآیند، حاکی از آن بود که بخش اعظم فازگازی به CO اختصاص دارد. همچنین دیاگرام های پایداری مربوط به سیستم های Mo-O-C(احیای MoO2 با کربن) وMo-O-Mg-C (احیای MgMoO4با کربن) رسم و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که محصولات احیا شاملMo،Mo2C وMoC خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thermodynamic Investigation of Molybdenite Carbothermic Reduction In the Presence of Magnesium Oxide

نویسندگان [English]

  • Kh. Biralvand 1
  • M.H. Abbasi 1
  • A. Saidi 2
1 Materials Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Materials Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Carbothermic reduction of Molybdenite in the presence of Magnesium oxide was thermodynamically studied. The stability diagrams for MoS2-MgO and MoS2-MgO-C Systems was prepared. The reduction of MoS2 with Carbon in the presence of Magnesium oxide proceeded through the direct oxidation of MoS2 by MgO to form intermediate molybdenum oxidized Species, MoO2 and MgMoO4. The results showed that the gaseous phase is mainly composed of CO. Stability diagrams for Mo-O-C (Reduction of MoO2 with carbon) and Mo-Mg-C-S-O (Reduction of MgMoO4 with carbon) were also investigated. The results showed that the Reduction of oxidized species leads to the formation of Mo, Mo2C, MoC or MgO products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermodynamic
  • Carbothermic reduction
  • molybdenite
  • magnesium oxide

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی