مکانیزم تشکیل پوشش نفوذی تیتانیوم بر سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشکده مهندسی مواد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تیتانیوم به علت زیست سازگاری کم نظیر و مقاومت به خوردگی در محیط های خاص شهرت دارد، با این وجود غنی سازی سطح قطعات از تیتانیوم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، پوشش نفوذی تیتانیوم به روش مخلوط پودری بر سطح سوپرآلیاژ پایه نیکلی B-1900 ایجاد شده و ریزساختار آن مشخصه یابی و تحلیل شده است. قطعات زیرلایه در مخلوطی از پودر تیتانیوم، کلرید آمونیوم و اکسید آلومینیوم قرار گرفتند و درون جعبه دربسته تا 850 یا 950 درجه سلسیوس حرارت داده شدند. لایه های آلیاژی تشکیل شده بر سطح قطعات به وسیله میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش سنج پرتو ایکس و طیف سنج تخلیه هاله ای نشر نوری بررسی شد. نتایج نشان داد که فازهای Ti2Ni و AlNi2Ti اجزای اصلی پوشش نفوذی هستند و بر این اساس مکانیزم تشکیل پوشش تحلیل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation Mechanism of Titanium Diffusion Coating on Nickel-Based Superalloy B-1900

نویسندگان [English]

  • F. Shahriari 1
  • F. Ashrafizadeh 2
  • A. Saatchi 2
1 Department of Materials Science and Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran.
2 Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, 84156-83111, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Although titanium has been recognized for its excellent bio-compatibility with human tissues and good corrosion resistance in some specific environments, little attention has been paid to the surface enrichment of the components by titanium. In this paper, titanium diffusion coating was formed on the surface of Ni-based alloy B-1900 via pack cementation technique and the microstructure of the coatings obtained was studied. Diffusion titanizing was carried out via pack cementation technique at 850 and 950 C for 3 hours in a mixture of commercially pure titanium, Al2O3 and NH4Cl powder. Microstructure, phase composition and concentration profile of the coatings were examined using optical and electron metallography, X-ray diffraction, and glow discharge optical spectroscopy. The results showed that Ti2Ni and AlNi2Ti were the main constituents of the coating. The formation mechanism of the coatings was also evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Titanizing
  • characterization
  • Formation mechanism
  • Diffusion coatings

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی