مطالعه مورفولوژی و خواص گرمایی نانوکامپوزیت پلی اتیلن ترفتالات حاوی نانوسیلیسهای آبدوست و آبگریز

نویسندگان

1 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

4 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

در این تحقیق نانوکامپوزیتهای پلی استر حاوی سه نوع نانوسیلیس به عنوان پرکننده برای تهیه به روش مذاب بکار رفت. اثر نوع و مقدار پرکننده ها بر خصوصیات مختلف نانوکامپوزیت با روشهای میکروسکوپ نیروی اتمی، تجزیه گرمایی، مقاومت گرمایی-مکانیکی، میکروسکوپ الکترونی و انعکاس سطحی مورد بررسی قرار گرفت. آزمون میکروسکوپ نیروی اتمی به منظور بررسی زبری سطح کامپوزتها انجام شد که نشان داد زبری سطح بستگی به درجه آبدوستی سیلیس مورد استفاده دارد و با افزایش درجه آبدوستی زبری سطح در کامپوزیتهای پلی استر افزایش می یابد. آزمون میکروسکوپ الکترونی به منظور بررسی خواص سطح کامپوزیتها انجام شد که نشان داد تغییرات سطح بستگی به نوع سیلیس مورد استفاده دارد. نتایج آزمون گرمایی نشان داد که بر همکنش بین ذرات نانوسیلیس و زنجیرهای پلی اتیلن ترفتالات در افزایش مقاومت کامپوزیت در برابر گرما مؤثر است. با مشاهده طیف اسپکتروفوتومتر مرئی-ماوراء بنفش از نانوکامپوزیتهای پلی استر مشاهده شد که میزان انتشار در سطح کامپوزیتهای آبدوست سیلیس از نوع آبگریز بیشتر بوده که نشان دهنده افزایش تجمع ذرات در سطح پلی استر در مقایسه با نوعهای آبگریز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on morphological and thermal properties of polyethylene terephthalane nanocomposites containing hydrophilic and hydrophobic nanosilica

نویسندگان [English]

  • M. Parvinzadeh 1
  • S. Moradian 2
  • A. Rashidi 3
  • M. E. Yazdanshenas 4
1 Department of Textile Engineering, Islamic Azad University, Shahre Rey Branch
2 Department of Polymer and Color Engineering, Amirkabir University of Technology
3 Department of Textile, Islamic Azad University, Science and Research Branch
4 Department of Textile Engineering, Islamic Azad University, Yazd Branch
چکیده [English]

Polyethylene terephthalate (PET) based nanocomposites containing three differently modified silica particles were prepared by melt compounding. The influence of type and amount of nanosilica on various properties of nanocomposite was studied using atomic force microscope, thermal degradation, thermal-mechanical properties, scanning electron microscope, and reflectance spectra. AFM test was used to study the roughness of composites which indicated that the roughness is related to hydrophilicity degree of silica, increasing with an increase in hydrophilicity of particles. SEM images were studied on the surface, confirming that the surface roughness of nanocomposite depends on the type of nano-silica used. Results of thermal analysis showed that the interaction between nanosilica particle and polyethylene terephthalate chains is effective in thermal stability of composite. UV-vis spectra of polyester nanocomposites indicated that the refraction of hydrophilic silica nanocomposites is more than hydrophobic one, indicating agglomeration of hydrophilic particles at the surface of nanocomposite compared with hydrophobic one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyethylene terephthalate
  • Hydrophilic nanosilica
  • thermal properties

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی