بررسی سختی و مقاومت به خوردگی پوشش های کامپوزیتی Ni-Co/SiC تقویت شده با میکرو و نانو ذرات SiC

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند- دانشکده مهندسی مواد

2 دانشگاه صنعتی سهند - تبریز

چکیده

پوششهای کامپوزیتی Ni-Co/SiC حاوی میکرو و نانو ذرات SiC به‌‌ترتیب با قطر متوسط μm10 و nm20 در زمینه آلیاژی Ni-Co به روش لایه نشانی الکتریکی با استفاده از الکترودهای افقی، تولید شدند. مورفولوژی سطحی، ترکیب شیمیایی، ساختار فازی، سختی و مقاومت به خوردگی پوششهای حاصل با استفاده از میکروسکپ الکترونی روبشی SEM، آنالیزگر EDX، تفرق سنجی اشعه ایکس XRD، ریزسختی سنجی و آزمونهای پلاریزاسیون به‌صورت تابعی از چگالی جریان لایه نشانی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد، پوششهای کامپوزیتی حاوی نانو ذرات نسبت به پوششهای حاوی میکرو ذرات علی‌رغم درصد کمتر فاز SiC، همواره سختی و مقاومت به خوردگی بالاتری دارند. مقادیر سختی بیشینه 491 و 615 ویکرز به‌ترتیب برای پوششهای حاوی Vol.% 2/52 میکرو ذرات و Vol.% 1/8 نانو ذرات در چگالی جریان لایه نشانی A/dm2 3 به‌دست آمد. نتایج براساس جزییات ساختاری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hardness and corrosion resistance of Ni-Co/SiC composite coatings reinforced by micro and nano-SiC particles

نویسندگان [English]

  • B. Bakhit 1
  • A. Akbari 2
1 Surface Engineering Group, Advanced Materials Research Center
2 Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Composite and nanocomposite Ni-Co/SiC coatings were synthesized by electro-codeposition of micro and nano-sized SiC particles with average diameter of 10m and 20nm using horizontal electrodes. Surface morphology, chemical composition, phase composition, hardness and corrosion resistance of the deposited coatings were studied using SEM observations and EDX, XRD, microhardness and polarization measurements as a function of the electrodeposition current density. The results indicated that the nanocomposite coatings exhibit higher hardness and corrosion resistance compared with the composite coatings containing micro-sized SiC particles despite their lower percentage of the SiC content. The maximum hardness values of 615HV and 490HV were obtained for nanocomposite and composite coatings deposited at current density of 3A/dm2. The observed properties were discussed based on the structural details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite coatings
  • Nanocomposite coatings
  • Ni-Co/SiC
  • electrodeposition
  • Microhardness
  • corrosion resistance

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی