محاسبه کرنش الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژی های مختلف رسوبات ’γ در یک سوپر آلیاژ پایه نیکل

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

با توجه به تأثیر کرنش الاستیک هم سیمایی γ’-γ بر مورفولوژی، آرایش فضایی و سینتیک درشت شدن رسوبات ’γ در سوپرآلیاژهای پایه نیکل؛ در این تحقیق، مقادیر عدم انطباق γ’-γ در دو حالت کرنش دار و عاری از کرنش برای مورفولوژیهای مختلف رسوبات’γ در سوپر آلیاژ پایه نیکل Inconel 738LC محاسبه شده است. مقادیر عدم انطباق کرنش دار و عاری از کرنش به ترتیب از روی الگوهای پراش اشعه X نمونه های بالک و رسوبات’γ استخراج شده الکترولیتی محاسبه شدند و با استفاده از آنها کرنش های الاستیک هم سیمایی برای مورفولوژ یهای مختلف رسوبات’γ بدست آمدند. نتایج نشان می دهند که با رشد اندازه رسوبات’γ و تغییر مورفولوژی آنها از کروی به مکعبی و سپس گل شکل و دندریتی، هم سیماییγ’-γ افت کرده و در نتیجه، کرنش الاستیک فشاری متمرکز روی رسوبات’γ کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of coherency elastic strain for different morphologies of the γ΄ precipitates in a Nickel-base superalloy

نویسندگان [English]

  • M. Khalili Savadkoohi
  • A. Samadi
Advanced Materials Research Center, Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Coherency elastic strain between γ and  is one of the effective factors which affect the morphology, spatial re-arrangement and coarsening kinetics of  precipitates in nickel-base superalloys. In this investigation, using X-ray diffraction (XRD) technique, the - constrained and unconstrained lattice misfits were calculated for different morphologies of the  precipitates in Inconel 738LC nickel-base superalloy. The constrained and unconstrained misfits, hence the coherency elastic strains of different morphologies of the  precipitates were calculated from the XRD patterns of the bulk sample and electrolytically extracted  precipitates, respectively. According to the results, as the sizes of the  particles increased the - coherency as well as the compressive strain of the  precipitates was reduced and consequently their morphology changed from spherical to cubic, then flower-like, and finally dendritic shapes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel-base superalloy
  • Coherency
  • Constrained misfit
  • Unconstrained misfit
  • Elastic strain
  • morphology
  • X-Ray diffraction

تحت نظارت وف ایرانی