سنتز هرسینیت FeAl2O4 نانوساختار به روش ساکاروز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 علم و صنعت ایران

چکیده

ترکیباتی با ساختار اسپینل به‌علت خواص ساختاری و فیزیکی منحصر به‌فرد همواره مورد توجه بوده‌اند. با مطرح شدن ساختارهای نانو و کاربردهای متعدد آنها به‌دلیل ایجاد خواص منحصر به‌فرد تلاش در تولید و سنتز نانوساختار این محصولات فزونی یافته است. در این تحقیق برای سنتز نانو اسپینل هرسینیت FeAl2O4 از نیتراتهای آلومینیم و آهن استفاده شد و از ساکاروز و پلی وینیل الکل به‌عنوان یک زمینه پلیمری استفاده شد. پیش ماده حاصل در دمای oC1000 در اتمسفر هوا پیش پخت شد و محصول به‌دست آمده در دماهای مختلف در اتمسفر احیا گرمادهی شد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که دمای تشکیل اسپینل تک فاز در این روش در حدود oC900 بوده و همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص کرد که اندازه ذرات در نمونه های کلسینه شده در حدود 30 تا 100 نانومتر است.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی