رفتار جذب امواج الکترومغناطیس در باند X در فریت باریم آلاییده شده با Mn و Zr

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش پودر فریت باریم نوع M آلاییده شده با Mn وZr با ترکیب شیمیایی کلی BaFe10.6(ZrxMn1-x)1.4O19 ، که درآن x= 0، 2/0، 4/0، 5/0، 6/0، 7/0، 8/0، 9/0، 1 است، به روش حالت جامد تهیه و با چسب آرالدیت و سخت کننده مخلوط و به صورت نمونه های ماده مرکب فریت - پلیمر آماده سازی شدند. تحلیل فازی نمونه های سنتز شده توسط XRD و خواص مغناطیسی نمونه های کامپوزیتی با استفاده از یک دستگاه هیستروگراف اندازه گیری شد. ویژگی جذب امواج الکترومغناطیس1 نمونه ها در محدوده ی بسامدی ( GHz12-8) توسط یک دستگاه آنالیزگر شبکه ی برداری2 تعیین شد. بیشترین مقدار جذب برای ترکیب BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 (به ازای 2/0 = x) در بسامد GHz4/8 اتفاق افتاد که برابر dB25/11- بود. بر اساس ویژگی های جذب امواج و خواص مغناطیسی، ترکیب BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 به عنوان یک جاذب خوب برای امواج الکترومغناطیس در باند X شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of EM Waves Absorbtion Behavior at X Band in Mn-Zr Doped Ba-Ferrite

نویسندگان [English]

  • A. Kianvash
  • S. Dadsetan
Department of Material Science and Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

In this research, M-type Mn-Zr doped Ba-ferrites powders with a general chemical composition of BaFe10.6(ZrxMn1-x)O19 ( x= 0, 0.2, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1) were synthesized and prepared by a solid state method, and were then mixed with anAraldite + hardner and processed into polymer matrix composite specimens. Phase analyses of synthesized samples wereperformed by an XRD technique and magnetic properties of the composite specimens were measured using a hysteresis graphsystem. EM absorbtion characteristics of the composite samples in the (8-12 GHz) frequency ranges were determined using aVNA system.Among the compositions investigated in the present work, the highest absorbtion of -11.25 dB accured in BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 (x= 0.2) at a frequency of 8.4 GHz. Based on EM absorbtion behaviors and magnetic properties, BaFe10.6Zr0.28Mn1.12O19 is classified as a potential EM absorber material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • M-type Ba-ferrite
  • Micro-wave
  • Electromagnetic wave absorbtion
  • X band

تحت نظارت وف ایرانی