ساخت، مشخصه یابی و ارزیابی سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت پوشش دهی شده با پلی وینیل الکل برای کاربردهای پزشکی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

چکیده

در این تحقیق، نانوذرات مگنتیت 1 به روش همرسوبی شیمیایی از محلولی شامل نمک های آهن در محیط قلیایی تحت گاز نیتروژن و در دمای اتاق ، سنتز شدند. در این فرایند از پلی وینیل الکل 2 به عنوان سورفکتانت 3 استفاده شد. سپس نانوذرات مگنتیت توسط تکنیک هایی شامل پراش اشعه ایکس 4 طیف سنجی فروسرخ 5، میکروسکوپ الکترونی روبشی 6، میکروسکوپ الکترونی عبوری 7، گرمانگاشت های تغییر جرم 8 و آزمون حرارتی افتراقی 9، محاسبه سطح ویژه نانوذرات 10 ، دستگاه مغناطش سنج ارتعاشی 11 مشخصه یابی شدند. همچنین خواص رئولوژیکی نانوسیال های حاوی مگنتیت توسط دستگاه رئومتر بررسی شدند. در پایان، سمیت سلولی نانوذرات مگنتیت به ترتیب توسط سلولهای 3T3 از طریق شمارش سلولی و فیبروبلاست توسط میکروسکوپ نوری 12 ارزیابی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات مگنتیت با پوشش پلی وینیل الکل گزینه ی مناسبی برای کاربردهای پزشکی اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, Characterization and Evaluation of Cytotoxicity Characteristics of Magnetite Nanoparticles Coated by Polyvinyl Alcohol for Biomedical Applications

نویسندگان [English]

  • M.Tahriri
  • F. Moztarzadeh
  • M. Raz
  • M. Ashuri
Biomaterials Group, Faculty of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, magnetite (Fe3O4) nanoparticles were synthesized by chemical co-precipitation from the solution containing iron salts in alkaline medium under N2 gas and room temperature. Magnetite nanoparticles were characterized by X- ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectrometer (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), thermal gravimetric analysis (TGA), differential thermal analysis (DTA), Brunauer-Emmet-Teller (BET), and vibrating-sample magnetometer (VSM). The rheological properties of magnetite ferrofluid were examined by rheology apparatus. The biocompatibility and cytotoxity of magnetite nanoparticles were evaluated by 3T3 and fibroblast cells. The results showed that the Fe3O4 magnetite nanoparticles coated by polyvinyl alcohol (PVA) could be an appropriate candidate for biomedical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • synthesis
  • Magnetite nanoparticles
  • Coating
  • Polyvinyl alcohol
  • biomedical applications

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی