بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت کربن – کربن دو جهته بر پایه الیاف چوب درختان

نویسندگان

1 دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مواد

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

از جمله پارامترهای حائز اهمیت در ارتباط با کامپوزیت ها، خواص نهایی محصول از لحاظ مکانیکی(چقرمگی) و برهمکنش سطح مشترک در اثر تنش اعمالی است. در پژوهش ارائه شده استحکام خمشی به عنوان معیاری از خواص مکانیکی در کامپوزیت کربن-کربن حاصل از چوب بررسی شد. هم چنین چگالی حجمی نمونه و درصد تخلخل های باز برای تعیین بازده متراکم سازی و کیفیت محصول محاسبه شدند. برای تفسیر نتایج و بررسی اثر مورفولوژی و فاز نهایی بر خواص مکانیکی، از میکروسکوپ الکترونی و نوری و روش های آنالیز پراش اشعه ایکس و رامان اسپکترواسکوپی استفاده شد. نتایج تحقیقات نشان می دهند که می توان از ابتدایی ترین مواد یعنی چوب، برای تهیه محصولی منحصر به فرد با خواصی مطلوب به نام کامپوزیت کربن- کربن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Mechanical Properties of Two Directional Carbon-Carbon Composites Based on Texture of Wood

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeeli 1
  • A.Mirhabibi 2
1 Iran University of Science and Technology, Department of Materials Engineering
2 Iran University of Science and Technology, Department of Materials Engineering
چکیده [English]

An important parameter in composite materials is mechanical behavior and matrix-reinforcement interface interaction under applied stresses. In this investigation, bending strength of carbon-carbon composites synthesized from wood was analyzed as a measure of the composite mechanical properties. Also, densification efficiency of the products was determined by measuring the bulk density and open porosity percentage. Using scanning electron microscopy, optical microscopy, X-Ray diffraction, and Raman spectroscopy, the final product was examined to evaluate and interpret the morphology and internal texture and results of mechanical test. The results showed that we are able to use an ordinary material such as wood for production of a unique product with great properties called two-dimensional carbon-carbon composites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon-Carbon Composite
  • Wood
  • Density
  • Bending strength
  • mechanical properties

تحت نظارت وف ایرانی