ارزیابی تأثیر جریان الکتریکی بر ریزساختار و رفتار سایشی آلیاژ پایه آلومینیم ریختگی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

اعمال جریان الکتریکی مستقیم و متناوب در زمان ریخته گری و انجماد موجب اصلاح ریزساختاری دانه های آلومینیم و سیلسیم شد. بالاترین مقاومت سایشی در جریان مستقیم به وجود آمده و برای جریان متناوب، مقاومت سایشی متناسب با جریان الکتریکی است. تغییر قطبیت در آلومینیم خالص تغییری در مقاومت سایشی ایجاد نمی کند، ولی برای آلیاژ آلومینیم-سیلسیم، بالاترین مقاومت سایشی در اتصال مذاب به قطب منفی و قالب به قطب مثبت حاصل می شود. اعمال جریان الکتریکی مستقیم در آلیاژ آلومینیم-سیلسیم موجب ایجاد سه ریز ساختار متفاوت شامل سیلسیم های کشیده شده در امتداد شارش الکترون ها در نزدیکی قطب منفی، تیغه های ظریف سیلسیم در قسمت میانی که دانه های بیضی گون α-Al را احاطه کرده اند و تیغه های خرد شده سیلسیم در نزدیکی قطب مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Electric Current Effect on the Microstructure and Wear Behavior of Cast Al Base Alloys

نویسندگان [English]

  • V. Omrani Dizajyekan
  • R. Emadi
  • H. Salami Jazi
Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan , Iran
چکیده [English]

Employing direct and alternative electric currents at the time of casting and solidification modified grains of Al and Si. The highest wear resistance was obtained in the direct current, and for alternative current the wear resistance corresponded to the electric current. The change of polarity in the pure Al did not influence the wear resistance, but for the Al-Si alloy the highest wear resistance was obtained when the mold was connected to the positive and the molten metal to the negative pole. Direct current used in the Al-Si alloy brought about three different microstructures including the stretched clusters of Si in the electrons' direction near the negative pole, fine clusters of Si in the intermediate zones that surrounded the oval shape of α-Al, and broken Si clusters near the positive pole.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface composite
  • Wear resistance
  • Electric current
  • Modification of micro structure

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی