بررسی تأثیر ریزساختار بر مقاومت به اکسیداسیون آلیاژ Ti47Al48Mn5 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین‌شهر

چکیده

هدف از این پژوهش تولید ترکیب بین‌فلزی Ti47Al48Mn5 و ارزیابی رفتار اکسیداسیون آن‌ در دمای °C 1000 با ریزساختارهای مختلف است. علت انتخاب منگنز به عنوان عنصر آلیاژی، افزایش چقرمگی این آلیاژ در دمای اتاق است. تولید آلیاژهای Ti47Al48Mn5 به‌روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس سرد و عملیات‌حرارتی انجام گرفت. با انجام عملیات آلیاژسازی مکانیکی به‌مدت 30 ساعت بر روی مخلوط پودری متشکل از Ti47Al48Mn5 (درصد اتمی)، محلول جامد آلومینیم و منگنز در تیتانیم به‌دست آمد که با افزایش زمان آلیاژسازی مکانیکی تا 50 ساعت به فاز غیربلورین تبدیل شد. سپس پودرها با پرس سرد فشرده شدند و تحت عملیات‌حرارتی با اتمسفر آرگون در دماهای °C 1100 و °C1400 قرار گرفتند تا به‌ترتیب ریزساختارهای دوپلکس و کاملاً لایه‌ای حاصل شود. نتایج آزمون اکسیداسیون در دمای °C 1000 نشان داد که ریزساختارهای مختلف آلیاژ Ti47Al48Mn5 تاثیر کمی بر مقاومت به اکسیداسیون این آلیاژ دارد و برای هر دو ریزساختار سازوکارهای یکسان اکسیداسیون برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Microstructure on Oxidation Behavior of Ti47Al48Mn5 Alloy Synthesized by Mechanical Alloying

نویسندگان [English]

  • A. Zare 1
  • M. Hadi 2
  • A. Ghasemi 2
  • H. Karimi 2
  • M. Sadeghi 2
1 Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Maleke-ashtar University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The aim of this investigation was to produce Ti47Al48Mn5 intermetallic compounds with different microstructures in order to study their oxidation behavior. The reason for selecting manganese as an alloying element was to enhance the toughness of the compound. Ti47Al48Mn5 alloys were obtained through mechanical alloying, cold pressing and heat treatment. XRD results showed that milling of the elemental powder mixture for 30 hours causes the formation of Al and Mn in Ti solid solution, while by increasing milling time up to 50 hours, amorphization of powder mixture occurs. To obtain duplex and fully lamellar microstructures, the mechanically alloyed powders were cold pressed and then heat treated at 1100 °C and 1400 °C in argon atmosphere for 50 hours, respectively. The results of the oxidation test at 1000 °C revealed that the different microstructures of Ti47Al48Mn5 alloy investigated in this study have little effect on the oxidation resistance, and similar oxidation mechanisms existed for the two microstructures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical alloying
  • Solid Solution
  • amorphous
  • Ti47Al48Mn5

تحت نظارت وف ایرانی