تأثیر پارامترهای فرایند کوئنچ و پارتیشن‌بندی بر ریزساختار و کسر آستنیت باقی‌مانده

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدار معین آستنیت باقی‌مانده، انعطاف‌پذیری فولادها را به‌دلیل پدیده TRIP در طول تغییرشکل پلاستیک، افزایش می‌دهد. یک روش برای دست‌یابی به‌مقدار قابل توجه آستنیت باقی‌مانده در فولاد، پارتیشن‌بندی کربن به آستنیت است که باعث پایدارسازی آستنیت در دمای اتاق می‌شود. عملیات‌حرارتی کوئنچ و پارتیشن‌بندی (Q&P) با استفاده از این روش، منجر به ریزساختاری شامل مارتنزیت و آستنیت باقی‌مانده پایدار شده بین صفحات مارتنزیت می‌شود و بنابراین ترکیب بهتری از استحکام و انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند. در این پژوهش، تأثیر پارامترهای فرایند Q&P (دمای کوئنچ، دمای پارتیشن‌بندی و زمان پارتیشن‌بندی) بر ریزساختار و کسر آستنیت باقی‌مانده یک فولاد کربن متوسط کم آلیاژ بررسی شده است. نتایج نشان داد که افزایش زیاد زمان پارتیشن‌بندی، موجب از بین رفتن تیغه‌های مارتنزیت و کاهش کسر آستنیت می‌شود. با افزایش دمای پارتیشن‌بندی، لایه ‌های آستنیت باقی‌مانده ضخیم‌تر می‌شود و کسر حجمی آستنیت باقی‌مانده افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با افزایش دمای کوئنچ، غلظت کربن آستنیت باقی‌مانده به‌شدت افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Parameters of Quenching and Partitioning Process on Microstructure and Fraction of Retained Austenite

نویسندگان [English]

  • A. Shirali
  • A. Honarbakhsh Raouf
  • S. Bazzaz Bonabi
Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Certain amount of retained austenite can increase ductility of steels because of the TRIP phenomenon during plastic deformation. One method for achieving this is partitioning of carbon into austenite to stabilize it at room temperature. The quenching and partitioning (Q&P) heat treatment leads to a microstructure consisting of martensite and stabilized retained austenite between martensite plates, which provides a better combination of strength and ductility. In this study, the effect of parameters of Q&P process (quenching temperature, partitioning temperature and partitioning time) on the microstructure and retained austenite volume fraction of a low alloy medium carbon steel was investigated. The results showed that the high increase in partitioning time causes the disappearance of martensite blades and reduction of austenite volume fraction. However, increasing
of partitioning temperature made the retained austenite films become thicker and its volume fraction increase. On the other hand, by increasing the quenching temperature, carbon content of retained austenite increased sharply.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Equal Q&
  • amp؛P؛ Partitioning؛ Microstructure؛ Retained Austenite؛ Martensite

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی