مطالعه اثر مدت زمان بازپخت بر ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی آلیاژ حافظه‌پذیر فرومغناطیسNi47Mn40Sn13

نویسندگان

1 1- دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

2 2- دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش آلیاژ حافظه­پذیر فرومغناطیس Ni47Mn40Sn13  به روش آلیاژسازی مکانیکی ساخته شد. بدین منظور مخلوط پودرهای اولیه در آسیای سیاره­ای در اتمسفر آرگون به­مدت 20 ساعت تحت آسیاب­کاری قرار گرفتند. الگوی پراش پرتو ایکس تشکیل ساختار بلوری آلیاژ هویسلر را تایید کرد. به­دلیل تنش­های وارده در مرحله آسیاب­کاری، نمونه ساختار کاملاً منظم نداشت و در منحنی پذیرفتاری آن گذار مارتنزیتی مشاهده نشد. به­همین دلیل برای دست‌یابی به نمونه­ای با نظم بلوری بهتر و دارای گذار مارتنزیتی نمونه­ی 20 ساعت آسیاب شده، در لوله­هایی از جنس کوارتز و تخلیه­شده از هوا قرار داده شد و در زمان‌های مختلف در دمای 950 درجه سانتی‌گراد بازپخت شد. سپس اثر زمان بازپخت بر ویژگی­های ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی نمونه­ها بررسی شد. نتایج حاصل از مقاومت الکتریکی نمونه­های دارای گذار مارتنزیتی، رفتار فلز-عایق­گونه را در محدوده گذار مارتنزیتی نشان داد. نتایج نشان داد زمان 16 ساعت مدت زمان بهینه برای ساخت این آلیاژ است. این نمونه با دارا بودن دمای گذار بالاتر نسبت به نمونه ساخته شده به­روش ذوب قوسی، نمونه­ای مناسب­تر برای کاربرد در یخچال­های مغناطیسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Isothermal Ageing on Structural and Magnetic Properties of Ni47Mn40Sn13 Ferromagnetic Shape Memory Alloy

نویسندگان [English]

  • A. Ghotbi varzaneh 1
  • P. Kameli 1
  • F. Karimzadeh 2
  • H. Salamati 1
1 1- Department of Physics, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 2- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this investigation, Ni47Mn40Sn13 ferromagnetic shape memory alloy was prepared by mechanical alloying. The metal powders were ball milled in argon atmosphere for 20 hours. X-ray diffraction pattern confirmed formation of crystalline structure of Heusler alloy. As-milled powder samples were sealed in quartz tubes under high vacuum and subjected to heat treatments at 950°C for different time durations. Then, the effect of isothermal ageing on structural, magnetic and electrical properties of samples was investigated. Results of electrical resistance displayed a metal-like behavior around martensitic transformation. The results showed that 16 hours of annealing was the optimal time for producing this alloy which could be an appropriate candidate for magnetic refrigerant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ferromagnetic shape memory alloy
  • mechanical alloying
  • Annealing effect
Graf, T., Felser, C. and Parkin, S. S., \"Simple Rules for the Understanding of Heusler Compounds\", Progress in Solid State Chemistry, Vol. 39, pp. 1-50, 2011.
2. Planes, A., Manosa, L. and Acet, M., \"Magnetocaloric Effect and its Relation to Shape-Memory Properties in Ferromagnetic Heusler Alloys\", Journal of Physics: Condensed Matter,
Vol. 21, pp. 233201-233230, 2009.
3. Pathak, A.K., \"Exploration of New Multifunctional Magnetic Materials Based on a Variety of Heusler Alloys and Rare-Earth Compounds,\" Ph.D. Thesis, Southern Illinois University, Carbondale, 2011.
4. Ghotbi Varzaneh, A., Kameli, P., Karimzadeh, F., Aslibeiki, B., Varvaro, G. and Salamati, H., \"Magnetocaloric Effect in Ni47Mn40Sn13 Alloy Prepared by Mechanical Alloying\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 598, pp. 6-10, 2014.
5. Dincer, I., Yüzüak, E. and Elerman, Y., \"Influence of Irreversibility on Inverse Magnetocaloric and Magnetoresistance Properties of the (Ni, Cu)50Mn36Sn14 Alloys\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 508-512, 2010.
1. Graf, T., Felser, C. and Parkin, S. S., \"Simple Rules for the Understanding of Heusler Compounds\", Progress in Solid State Chemistry, Vol. 39, pp. 1-50, 2011.
2. Planes, A., Manosa, L. and Acet, M., \"Magnetocaloric Effect and its Relation to Shape-Memory Properties in Ferromagnetic Heusler Alloys\", Journal of Physics: Condensed Matter,
Vol. 21, pp. 233201-233230, 2009.
3. Pathak, A.K., \"Exploration of New Multifunctional Magnetic Materials Based on a Variety of Heusler Alloys and Rare-Earth Compounds,\" Ph.D. Thesis, Southern Illinois University, Carbondale, 2011.
4. Ghotbi Varzaneh, A., Kameli, P., Karimzadeh, F., Aslibeiki, B., Varvaro, G. and Salamati, H., \"Magnetocaloric Effect in Ni47Mn40Sn13 Alloy Prepared by Mechanical Alloying\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 598, pp. 6-10, 2014.
5. Dincer, I., Yüzüak, E. and Elerman, Y., \"Influence of Irreversibility on Inverse Magnetocaloric and Magnetoresistance Properties of the (Ni, Cu)50Mn36Sn14 Alloys\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 508-512, 2010.
6. زاهدی، و.، \"بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ حافظه‌پذیر فرو مغناطیس Ni50Mn50-xInx\"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1391.
7. Muthu, S.E., Rao, N.R., Raja, M.M., Kumar, D.R., Radheep, D.M. and Arumugam, S., \"Influence of Ni/Mn Concentration on the Structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties in Ni50−xMn37+xSn13 Heusler Alloys\", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 43, p. 425002-425007, 2010.
8. Hakimi, M., Kameli, P. and Salamati, H., \"Structural and Magnetic Properties of Co2CrAl Heusler Alloys Prepared by Mechanical Alloying\", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 322,
pp. 3443-3446, 2010.
9. Ren, Z., Li, S. and Luo, H., \"Structure and Magnetic Properties of Fe2CoGe Synthesized by Ball-Milling\", Physica B: Condensed Matter, Vol. 405, pp. 2840-2843, 2010.
10. Zhao, X., Hsieh, C., Lai, J., Cheng, X., Chang, W., Cui, W., Liu, W. and Zhang, Z., \"Effects of Annealing on the Magnetic Entropy Change and Exchange Bias Behavior in Melt-Spun Ni–Mn–In ribbons\", Scripta Materialia, Vol. 6, pp. 250-253, 2010.
11. Wang, Y., Ren, Y., Nie, Z., Liu, D., Zuo, L., Choo, H., Li, H., Liaw, P., Yan, J. and McQueeney, R.J., \"Structural Transition of Ferromagnetic Ni2MnGa Nanoparticles\", Journal of Applied Physics, Vol. 101, pp. 063530-063536, 2007.
12. Han, Z., Chen, X., Zhang, Y., Chen, J., Qian, B., Jiang, X., Wang, D. and Du, Y., \"Martensitic Transformation and Magnetocaloric Effect in Mn–Ni–Nb–Sn Shape Memory Alloys: The effect of 4d transition-metal doping\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 515, pp. 114-118, 2012.
13. Tian, B., Chen, F., Tong, Y., Li, L., Zheng, Y., Liu, Y. and Li, Q., \"Phase Transition of Ni–Mn–Ga Alloy Powders Prepared by Vibration Ball Milling\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509,
pp. 4563-4568, 2011.
14. Chieda, Y., Kanomata, T., Fukushima, K., Matsubayashi, K., Uwatoko, Y., Kainuma, R., Oikawa, K., Ishida, K., Obara, K. and Shishido, T., \"Magnetic Properties of Mn-rich Ni2MnSn Heusler Alloys under Pressure\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 486, pp. 51-54, 2009.
15. Sánchez-Alarcos, V., Recarte, V., Pérez-Landazábal, J., Gómez-Polo, C. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Role of Magnetism on the Martensitic Transformation in Ni–Mn-Based Magnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 60, pp. 459-468, 2012.
16. Sánchez-Alarcos, V., Pérez-Landazábal, J., Recarte, V., Rodríguez-Velamazán, J. and Chernenko, V., \"Effect of Atomic Order on the Martensitic and Magnetic Transformations in Ni–Mn–Ga Ferromagnetic Shape Memory Alloys\", Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 22, p. 166001-166007, 2010.
17. Recarte, V., Pérez-Landazábal, J., Sánchez-Alarcos, V. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Dependence of the Martensitic Transformation and Magnetic Transition on the Atomic Order in Ni–Mn–In Metamagnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 60, pp. 1937-1945, 2012.
18. Sánchez-Alarcos, V., Pérez-Landazábal, J., Recarte, V., Lucia, I., Vélez, J. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Effect of High-Temperature Quenching on the Magnetostructural Transformations and the Long-Range Atomic Order of Ni–Mn–Sn and Ni–Mn–Sb Metamagnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 66, pp. 4676-4682, 2013.
19. Vallal Peruman, K., Mahendran, M., Seenithurai, S., Chokkalingam, R., Singh, R. and Chandrasekaran, V., \"Internal Stress Dependent Structural Transition in Ferromagnetic Ni–Mn–Ga Nanoparticles Prepared by Ball Milling\", Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 71, pp. 1540-154, 2010.
20. Esakki Muthu, S., Rama Rao, N., Manivel Raja, M., Arumugam, S., Matsubayasi, K. and Uwatoko, Y., \"Hydrostatic Pressure Effect on the Martensitic Transition, Magnetic, and Magnetocaloric Properties in Ni50-xMn37+xSn13 Heusler Alloys\", Journal of Applied Physics, Vol. 110, pp. 083902-083904, 2011.
1. Graf, T., Felser, C. and Parkin, S. S., \"Simple Rules for the Understanding of Heusler Compounds\", Progress in Solid State Chemistry, Vol. 39, pp. 1-50, 2011.
2. Planes, A., Manosa, L. and Acet, M., \"Magnetocaloric Effect and its Relation to Shape-Memory Properties in Ferromagnetic Heusler Alloys\", Journal of Physics: Condensed Matter,
Vol. 21, pp. 233201-233230, 2009.
3. Pathak, A.K., \"Exploration of New Multifunctional Magnetic Materials Based on a Variety of Heusler Alloys and Rare-Earth Compounds,\" Ph.D. Thesis, Southern Illinois University, Carbondale, 2011.
4. Ghotbi Varzaneh, A., Kameli, P., Karimzadeh, F., Aslibeiki, B., Varvaro, G. and Salamati, H., \"Magnetocaloric Effect in Ni47Mn40Sn13 Alloy Prepared by Mechanical Alloying\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 598, pp. 6-10, 2014.
5. Dincer, I., Yüzüak, E. and Elerman, Y., \"Influence of Irreversibility on Inverse Magnetocaloric and Magnetoresistance Properties of the (Ni, Cu)50Mn36Sn14 Alloys\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, pp. 508-512, 2010.
6. زاهدی، و.، \"بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ حافظه‌پذیر فرو مغناطیس Ni50Mn50-xInx\"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1391.
7. Muthu, S.E., Rao, N.R., Raja, M.M., Kumar, D.R., Radheep, D.M. and Arumugam, S., \"Influence of Ni/Mn Concentration on the Structural, Magnetic and Magnetocaloric Properties in Ni50−xMn37+xSn13 Heusler Alloys\", Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 43, p. 425002-425007, 2010.
8. Hakimi, M., Kameli, P. and Salamati, H., \"Structural and Magnetic Properties of Co2CrAl Heusler Alloys Prepared by Mechanical Alloying\", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 322,
pp. 3443-3446, 2010.
9. Ren, Z., Li, S. and Luo, H., \"Structure and Magnetic Properties of Fe2CoGe Synthesized by Ball-Milling\", Physica B: Condensed Matter, Vol. 405, pp. 2840-2843, 2010.
10. Zhao, X., Hsieh, C., Lai, J., Cheng, X., Chang, W., Cui, W., Liu, W. and Zhang, Z., \"Effects of Annealing on the Magnetic Entropy Change and Exchange Bias Behavior in Melt-Spun Ni–Mn–In ribbons\", Scripta Materialia, Vol. 6, pp. 250-253, 2010.
11. Wang, Y., Ren, Y., Nie, Z., Liu, D., Zuo, L., Choo, H., Li, H., Liaw, P., Yan, J. and McQueeney, R.J., \"Structural Transition of Ferromagnetic Ni2MnGa Nanoparticles\", Journal of Applied Physics, Vol. 101, pp. 063530-063536, 2007.
12. Han, Z., Chen, X., Zhang, Y., Chen, J., Qian, B., Jiang, X., Wang, D. and Du, Y., \"Martensitic Transformation and Magnetocaloric Effect in Mn–Ni–Nb–Sn Shape Memory Alloys: The effect of 4d transition-metal doping\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 515, pp. 114-118, 2012.
13. Tian, B., Chen, F., Tong, Y., Li, L., Zheng, Y., Liu, Y. and Li, Q., \"Phase Transition of Ni–Mn–Ga Alloy Powders Prepared by Vibration Ball Milling\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509,
pp. 4563-4568, 2011.
14. Chieda, Y., Kanomata, T., Fukushima, K., Matsubayashi, K., Uwatoko, Y., Kainuma, R., Oikawa, K., Ishida, K., Obara, K. and Shishido, T., \"Magnetic Properties of Mn-rich Ni2MnSn Heusler Alloys under Pressure\", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 486, pp. 51-54, 2009.
15. Sánchez-Alarcos, V., Recarte, V., Pérez-Landazábal, J., Gómez-Polo, C. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Role of Magnetism on the Martensitic Transformation in Ni–Mn-Based Magnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 60, pp. 459-468, 2012.
16. Sánchez-Alarcos, V., Pérez-Landazábal, J., Recarte, V., Rodríguez-Velamazán, J. and Chernenko, V., \"Effect of Atomic Order on the Martensitic and Magnetic Transformations in Ni–Mn–Ga Ferromagnetic Shape Memory Alloys\", Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 22, p. 166001-166007, 2010.
17. Recarte, V., Pérez-Landazábal, J., Sánchez-Alarcos, V. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Dependence of the Martensitic Transformation and Magnetic Transition on the Atomic Order in Ni–Mn–In Metamagnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 60, pp. 1937-1945, 2012.
18. Sánchez-Alarcos, V., Pérez-Landazábal, J., Recarte, V., Lucia, I., Vélez, J. and Rodríguez-Velamazán, J., \"Effect of High-Temperature Quenching on the Magnetostructural Transformations and the Long-Range Atomic Order of Ni–Mn–Sn and Ni–Mn–Sb Metamagnetic Shape Memory Alloys\", Acta Materialia, Vol. 66, pp. 4676-4682, 2013.
19. Vallal Peruman, K., Mahendran, M., Seenithurai, S., Chokkalingam, R., Singh, R. and Chandrasekaran, V., \"Internal Stress Dependent Structural Transition in Ferromagnetic Ni–Mn–Ga Nanoparticles Prepared by Ball Milling\", Journal of Physics and Chemistry of Solids, Vol. 71, pp. 1540-154, 2010.
20. Esakki Muthu, S., Rama Rao, N., Manivel Raja, M., Arumugam, S., Matsubayasi, K. and Uwatoko, Y., \"Hydrostatic Pressure Effect on the Martensitic Transition, Magnetic, and Magnetocaloric Properties in Ni50-xMn37+xSn13 Heusler Alloys\", Journal of Applied Physics, Vol. 110, pp. 083902-083904, 2011.
21. حکیمی، م.، \"ساخت و مطالعه‌ی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی برخی از آلیاژهای هویسلر\"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 1391.
22. Pushpanathan, K., Chokkalingam, R., Senthurpandi, R. and Mahendran, M., \"Effect of Annealing on Transformation Temperature and Magnetization in the Ni–Mn–Ga Alloy\", Materials and Manufacturing Processes, Vol. 26, pp. 223-229, 2011.
23. Miyamoto, T., Ito, W., Umetsu, R. Y., Kanomata, T., Ishida, K. and Kainuma, R., \"Influence of Annealing Conditions on Magnetic Properties of Ni50Mn50-xInx Heusler-Type Alloys\", Materials Transactions,
Vol. 52, pp. 1836-1839, 2011.
24. Xuan, H., Xie, K., Wang, D., Han, Z., Zhang, C., Gu, B. and Du, Y., \"Effect of Annealing on the Martensitic Transformation and Magnetocaloric Effect in NiMnSn Ribbons\", Applied Physics Letters, Vol. 92, p. 242506-242506-3, 2008.
25. Ye, M., Kimura, A., Miura, Y., Shirai, M., Cui, Y., Shimada, K., Namatame, H., Taniguchi, M., Ueda, S. and Kobayashi, K., \"Role of Electronic Structure in the Martensitic Phase Transition of Ni2Mn1+xSn1-x Studied by Hard-X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Ab Initio Calculation\", Physical Review Letters, Vol. 104, p. 176401-176501-6, 2010.

تحت نظارت وف ایرانی