اثر نسبت حجمی مذاب- جامد و سرعت دوران بر فصل مشترک جفت فلزی منیزیم- آلومینیم در ریخته‌گری گریز از مرکز

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

در پژوهش حاضر فرایند ریخته­گری گریز از مرکز برای تولید جفت فلزی منیزیم-آلومینیم مورد استفاده قرار گرفت. مذاب منیزیم در دمای 700 درجه سانتی­گراد با نسبت­های حجمی مذاب-جامد 5/1 و 3 درون جامد آلومینیمی پیش­گرم شده تا دمای 450 درجه سانتی­گراد و در حال دوران در سرعت­های 800، 1200، 1600 و 2000 دور بر دقیقه ریخته­گری شد. نمونه­ها درون دستگاه ریخته­گری گریز از مرکز تا رسیدن به دمای 150 درجه­ی سانتی­گراد به آرامی سرد شدند. بررسی­های تاثیر نسبت حجمی مذاب-جامد نشان داد که افزایش نسبت حجمی از 5/1 به 3، به دلیل غلبه نیروی انقباضی بر برایند نیروهای وارد بر فصل مشترک، منجر به از بین رفتن اتصال متالورژیکی در فصل مشترک منیزیم-آلومینیم می­شود. بررسی­های تحلیل میکروسکوپی الکترونی مجهز به طیف‌سنج پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) و پرتو ایکس (XRD) نشان داد که ترکیبات بین فلزی Al3Mg2 و Al12Mg17 و ساختار یوتکتیک δ+Al12Mg17 (δ محلول جامد منیزیم در آلومینیم) در فصل مشترک تشکیل می­شوند. تصویر میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) از سطح آلومینیم نشان داد که سطح در ابعاد اتمی دارای پستی و بلندی است که می‌تواند منجر به تشکیل حفره­های گازی در فصل مشترک شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Melt/Solid Volume Ratio and Rotational Speed on the Interface of Al/Mg Bimetal in Centrifugal Casting

نویسندگان [English]

  • M. Sarvari
  • M. Divandari
Department of Materials Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, centrifugal casting process was used for producing Al/Mg bimetal. Molten Mg was poured at 700 oC, with 1.5 and 3 melt-to-solid volume ratio (Vm/Vs) into the 450 oC preheated solid Al rotating at 800, 1200, 1600 and 2000 rpm. Castings were kept inside the centrifuged casting machine and cooled down to 150 oC. Investigating the effect of melt-to-solid volume ratio showed that increasing volume ratio from 1.5 to 3 results in diminishing metallurgical bonding in Al/Mg interface, because the force of contraction overcomes the resultant force acted on the interface. The results of study by scanning electron microscope (SEM) equipped with energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and X-ray diffraction (XRD) showed that bimetal compounds of Al3Mg2, Al12Mg17 and δ+Al12Mg17 eutectic structure (δ is the solid solution of Mg in Al) are formed in the interface. Atomic force microscopy (AFM) image of Al surface showed that the surface was rough in atomic dimentions, which can result in the formation of gas pores in the interface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Mg
  • Centrifugal casting
  • interface
  • Intermetallic compounds
  • Force of contraction
Luo, A.A., “Magnesium: Current and Potential Automotive Applications”, The Journal of the Minerals, Metals & Materials Society, Vol. 54,
pp. 42–48, 2002.
2. Zhang,T., Meng,G., Shao, Y., Cui, Z. and Wang, F., “Corrosion of Hot Extrusion AZ91 Magnesium Alloy. Part II: Effect of Rare Earth Element Neodymium (Nd) on the Corrosion Behavior of Extruded Alloy”, Corrosion Science, Vol. 53,
pp. 2934–2942, 2011.
3. Xu, G., Luo, A.A., Chen, Y. and Sachdev, A.K., “Interfacial Phenomena in Magnesium/Aluminum Bi-Metallic Castings”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 595, pp. 154–158, 2014.
4. Papis, K.J.M., Loeffler, J.F. and Uggowitzer, P.J., “Light Metal Compound Casting”, Science in China Series E: Technological Sciences., Vol. 52, pp. 46–51, 2009.
5. Liu, L., Wang, H. and Zhang, Z., “The Analysis of Laser Weld Bonding of Al Alloy to Mg Alloy”, Scripta Materialia, Vol. 56, pp. 473–476, 2007.
6. Bhamji, I., Preuss, M., Moat, R.J., Threadgill, P.L. and Addison, A.C., “Linear Friction Welding of Aluminium to Magnesium”, Science and Technology of Welding & Joining, Vol. 17, pp. 368–374, 2012.
7. Chen, Y.C. and Nakata, K., “Friction Stir Lap Joining Aluminum and Magnesium alloys”, Scripta Materialia, Vol. 58, pp. 433–436, 2008.
8. Joseph Fernandus, M., Senthilkumar, T., Balasubramanian, V. and Rajakumar, S., “Optimizing Diffusion Bonding Parameters to Maximize the Strength of AA6061 Aluminum and AZ61A Magnesium Alloy Joints”, Experimental Techniques, Vol. 38, pp. 21–36, 2014.
9. Hajjari, E., Divandari, M., Razavi, S.H., Emami, S. M., Homma, T. and Kamado, S., “Dissimilar Joining of Al/Mg Light Metals by Compound Casting Process”, Journal of Materials Science., Vol. 46, pp. 6491–6499, 2011.
10. Hoeschl, M., Wagener, W. and Wolf, J., “BMW’s Magnesium-Aluminium Composite Crankcase, State-of-the-Art Light Metal Casting and Manufacturing”, SAE International, Vol. 69, pp. 1–11, 2006.
11. Ikoni, M., “Possibilities of Implementing Bimetallic Hammer Castings in Crushing Industries”, Metalurgua, Vol. 48, pp. 51–54, 2009.
12. Hajjari, E., Divandari, M., Razavi, S.H., Homma, T. and Kamado, S., “Microstructure Characteristics and Mechanical Properties of Al 413/Mg Joint in Compound Casting Process”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 43, pp. 4667–4677, 2012.
13. Emami, S.M., Divandari, M., Hajjari, E. and Arabi, H., “Comparison between Conventional and Lost Foam Compound Casting of Al/Mg Light Metals”, International Journal of Cast Metals Research,
Vol. 26, pp. 43–50, 2013.
15. Sun, J., Song, X., Wang, T., Yu, Y., Sun, M., Cao, Z. and Li, T., “The Microstructure and Property of Al–Si Alloy and Al–Mn Alloy Bimetal Prepared by Continuous Casting”, Materials Letters, Vol. 67,
pp. 21–23, 2012.
17. Wagener. W., Wolf. J. and Hoeschl, M., “BMW’s Magnesium-Aluminium Composite Crankcase, State-of-the-Art Light Metal Casting and Manufacturing”, SAE Technical Paper, Vol. 1, p. 0069, 2006.
18. Papis, K.J.M., Löffler, J.F. and Uggowitzer, P.J., “Interface Formation Between Liquid and Solid Mg Alloys- An approach to Continuously Metallurgic Joining of Magnesium Parts”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 527, pp. 2274–2279, 2010.
19. Xiong, B., Cai, C. and Lu, B., “Effect of Volume Ratio of Liquid to Solid on The Interfacial Microstructure and Mechanical Properties of High Chromium Cast Iron and Medium Carbon Steel Bimetal”, Journal of Alloys and Compounds,
Vol. 509, pp. 6700–6704, 2011.
20. Gaskell, D.R., Introduction to the Thermodynamics of Materials, Forth ed., NewYork: Taylor & Francis, 2003.
21. Gowtam, D.S., Rao, A.G., Mohape, M., Khatkar, V., Deshmukh, V.P. and Shah, A.K., “Synthesis and Characterization of In-Situ Reinforced Fe-TiC Steel FGMs”, International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 17, pp. 227–232, 2008.
22. Niu, L., Hojamberdiev, M. and Xu, Y., “Preparation of In Situ-Formed WC/Fe Composite on Gray Cast Iron Substrate by a Centrifugal Casting Process”, Journal of Materials Processing Technology,
Vol. 210, pp. 1986–1990, 2010.
23. Fredriksson, H. and Åkerlind, U., Materials Processing During Casting, John Wiley & Sons Ltd, 2006.
24. Stefanescu, D.M., Science and Engineering of Casting Solidification, Second ed., Springer, 2009.
25. Emami, S.M., Divandari, M., Arabi, H. and Hajjari, E., “Effect of Melt-to-Solid Insert Volume Ratio on Mg/Al Dissimilar Metals Bonding”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 22, pp. 123–130, 2012.
26. Korojy, B., Ekbom, L. and Fredriksson, H., “On Solidification Shrinkage of Copper–Lead and Copper–Tin–Lead Alloys”, International Journal of Cast Metals Research, Vol. 22, pp. 179–182, 2009.
27. Korojy, B. and Fredriksson, H., “On Solidification and Shrinkage of Brass Alloys”, International Journal of Cast Metals Research, Vol. 22, pp. 183–186, 2009.
28. Avedesian, M.M., Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), ASM International, 1999.
29. Davi, J.R., Aluminum and Aluminum Alloys, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, pp. 1–7, 1993.
31. Beeley, P., Foundry Technology, Second ed., Butterworth-Heinemann, 2001.
32. Mirak, A.R., Divandari, M., Boutorabi, S.M.A. and Campbell, J., “Oxide Film Characteristics of AZ91 Magnesium Alloy in Casting Conditions”, International Journal of Cast Metals Research,
Vol. 20, pp. 215–220, 2007.
33. Wang, J., Yajiang, L. and Wanqun, H., “Interface Microstructure and Diffision Kinetics in Diffusion Bonded Mg/Al Joint”, Akadémiai Kiadó, Budapest Springer, Vol. 95, pp. 71–79, 2008.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی