ساخت نانوبلورهای فریت کبالت با بازپخت بین فلزی Co-Fe آلیاژسازی شده و مطالعه رفتار مغناطیسی آن‌

نویسندگان

1 1- آزمایشگاه تحقیقات و فناوری مغناطیس، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

2 2- آزمایشگاه ابررسانایی و مغناطیس، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 3- دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده

در این پژوهش نانوبلورهای فریت کبالت از بازپخت ترکیب آلیاژی Co-Fe حاصل از آسیاب‌کاری در اتمسفر هوا به‌دست آمد. تاثیر دمای بازپخت بر تشکیل فاز فریت کبالت و ویژگی‌های ساختاری و مغناطیسی محصول مورد مطالعه قرار گرفت. فاز‌یابی نمونه بازپخت شده در دمای 450 درجه سانتی‌گراد نشان داد که حدود 46درصد وزنی نمونه به فریت کبالت CoFe2O4 تبدیل شده است. این میزان در نمونه‌های بازپخت شده در دماهای 800 و 900 درجه سانتی‌گراد به ترتیب به 95 و 90 درصد ‌می‌رسد. کاهش مغناطش اشباع نمونه با بازپخت به تبدیل فاز Co-Fe به فریت کبالت ارتباط داده شد. اثر اندازه دانه‌ها و کم شدن نسبت سطح به حجم منجر به یک افزایش در مغناطش اشباع نمونه 900 درجه سانتی‌گراد نسبت به نمونه 800 درجه سانتی‌گراد شده است. بیشترین وادارندگی در نمونه بازپخت شده در 800 درجه سانتی‌گراد مشاهده شد که کوچک بودن اندازه بلورک‌ها در این نمونه دلیل اصلی این افزایش نسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Cobalt Ferrite Nanocrystallites by Annealing of Alloyed Intermetallic Co-Fe and Study of Magnetic Behavior

نویسندگان [English]

  • M. Hakimi 1
  • P. Kameli 2
  • B. Aslibeiki 3
  • A. Faqeeh 2
چکیده [English]

In this work, cobalt ferrite nanocrystallites were synthesized by air annealing of milled Co-Fe compound. Effect of annealing temperature on phase formation of cobalt ferrite and structural and magnetic properties of the product was studied. Analysis of annealed sample in 450 oC showed that around 46 weight percent of the specimen was changed to Co2FeO4. This value increased to 95 and 90% for 800 oC and 900 oC annealed samples respectively. Reduction of saturation magnetization under annealing was related to transformation of Co-Fe to cobalt ferrite. Increasing the value of saturation magnetization in 900 oC annealed sample compared to 800 oC one was attributed to decreased surface to volume ratio and crystallite size. The main reason of occurrence of maximum coercivity in 800  oC annealed sample was its low crystallite size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical alloying
  • Cobalt Ferrite
  • coercivity
  • Nanocrystallite
1. Pallai, V., and Shah, D., O., “Synthesis of high-coercivity cobalt ferrite particles using water-in-oil microemulsions”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 163, pp. 243-248, 1996.
2. Skomski, R., “Nanomagnetics”, Journal of Physics: Condensed Matter, Vol. 15, pp. R1-R56, 2003.
3. Gong, Y. X., Zhen, L., Jiang, J. T., Xu, C. Y., and Shao W. Z., “Synthesis and microwave Electromagnetic Properties of CoFe Alloy Nanoflakes Prepared with Hydrogen-Thermal Reduction Method”, Journal of Applied Physics, Vol.106, pp. 064302-064303, 2009.
4. Schleich, D. M., and Zhang, Y., “Preparation of some Metal Ferrite MFe2O4 Thin Films through a Nonaqueous Sol Method”, Materials Research Bulletin, Vol. 30, pp. 447–452, 1995.
5. Yaseneva, P., Bowker, M., and Hutchings, G. , “Structural and Magnetic Properties of Zn-Substituted Cobalt Ferrites Prepared by Co-Precipitation Method”, Physical Chemistry Chemical Physics, Vol. 13, pp. 18609-18614, 2011.
6. Mohan, M., Chandra, V., and Manoharan, S. S., “A New Nano CoFe2 Alloy Precursor for Cobalt Ferrite Prodution via Sonoreduction Process”, Current Science, Vol. 94, pp. 25-28, 2008.
7. Berbenni, V., Milanese, C., Bruni, G., Girella, A., and Marini, A., “Mechanothermal Solid-state Synthesis of Cobalt(II) Ferrite and Determination of its Heat Capacity by MTDSC”, Z. Naturforsch, Vol. 65b, pp. 1434-1438, 2010.
8. Sherif, E. E. M., “Mechanical Alloying: Nanotechnology”, Materials Science and Powder Metallurgy, Elsevier, 2015.
9. Bėčytė, V., Mažeika, K., Rakickas, T., and Pakštas, V., “Study of Magnetic and Structural Properties of Cobalt-Manganese Ferrite Nanoparticles Obtained by Mechanochemical Synthesis” Materials Chemistry and Physics, Vol. 172, pp. 6–101, 2016.
10. Velinov, N., Dimitrov, D., Koleva, K., Ivanov, K., and Mitov, I., “Mechanochemical Synthesis and Characterization of Nanocrystalline Copper–Cobalt Ferrites” Acta Metallurgica Sinica, Vol. 28(3), pp. 367-372, 2015.
11. Manova, E. Kunev, B. Paneva, D. Mitov, I. Petrov, L. Estournès, C., D'Orléan, C., Rehspringer, J.L., and Kurmoo, M., “Mechano-Synthesis, Characterization, and Magnetic Properties of Nanoparticles of Cobalt Ferrite, CoFe2O4”, Chemistry of Materials, Vol. 16 (26), pp 5689–5696, 2004.
12. Maaz, K., Mumtaz, A. S., Hasanain, K., and Ceylan, A., “Synthesis and Magnetic Properties of Cobalt Ferrite (CoFe2O4) Nanoparticles Prepared by Wet Chemical Route”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 308, pp. 289-295, 2007.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی