بهینه‌سازی پارامترهای ریخته‌گری دوغابی پودر نانوکامپوزیت آلومینا/ ایتریا جهت ساخت سرامیک‌های شفاف ایتریم آلومینیم گارنت

نویسندگان

1 1. گروه مهندسی نانو فناوری، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان

2 2. پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی‌های نو، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران

چکیده

در این پژوهش، به‌منظور ساخت سرامیک شفاف ایتریم آلومینیم گارنت (YAG)، از تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS) دو نمونه خام ریخته‌گری دوغابی شده و نمونه پودری از نانوکامپوزیت هسته- پوسته آلومینا/ ایتریا استفاده شد. فاز تشکیل دهنده، میزان عبور نور و همچنین ریزساختار قطعات سرامیکی تف‌جوشی شده با یکدیگر مقایسه شد. در فرایند ریخته‌گری دوغابی، از دولاپیکس 64 CE به‌عنوان عامل پراکنده‌ساز جهت پایدار‌سازی دوغاب حاصل از پودر نانوکامپوزیتی استفاده شد. اثر غلظت دولاپیکس و مقدار اسیدیته بر پایداری دوغاب مطالعه و نمودارهای گرانروی دوغاب در مقادیر مختلف اسیدیته و درصدهای مختلف وزنی دولاپیکس بررسی شد. رفتار رئولوژیکی دوغاب تهیه شده از پودر نانوکامپوزیتی در بارهای جامد 60 تا 70 درصد وزنی، با اندازه‌گیری گرانروی و تنش برشی به‌عنوان تابعی از نرخ برشی مطالعه شد. نتایج نشان داد که دوغاب مورد بررسی، با افزودن 5/2 درصد وزنی دولاپیکس دارای پایین‌ترین مقدار گرانروی در اسیدیته 10 است. دوغاب با 60 درصد وزنی بار جامد دارای رفتار نیوتونی است و این رفتار در بارهای جامد بالاتر نیز حفظ می‌شود. فرایند ریخته‌گری دوغابی موجب توزیع یکنواخت اندازه تخلخل و حذف تخلخل‌های بزرگ در نمونه خام و نهایتاً دستیابی به سرامیک شفاف YAG با عبور حدود 60 درصد پس از فرایند SPS شد. این مقدار شفافیت بسیار بیشتر از عبور نمونه پودری SPS شده یعنی حدود 30 درصد، تحت شرایط یکسان بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Slip Casting Parameters of Alumina Yttria Nanocomposite Powder for Obtaining Transparent Yttrium Aluminum Garnet Ceramics

نویسندگان [English]

  • G. Kafili 1
  • B. Movahedi 1
  • M. Milani 2
1 1. Department of Nanotechnology Engineering, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
2 Advanced Materials & Renewable Energies Research Center, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, Spark Plasma Sintering (SPS)  of both slip casted and powder specimens of alumina/ yttria core-shell nanocomposite were utilized for fabricating transparent Yttrium Aluminum Garnet (YAG) ceramics. Phase evolution, optical transmittance and the microstructure of sintered samples were compared. In slip casting process, Dolapix CE64 was used as a dispersant for preparing the stable aqueous slurry of this nanocomposite powder. The effect of Dolapix concentration and pH value on the stability of the suspension was described, and the viscosity diagrams were investigated at different pH value and different weight percents of Dolapix. The rheological behavior of the nanocomposite powder slipped at 60-70 wt% solid loading was studied by measuring their viscosity and shear stress as a function of shear rate of the slurry. The results showed that, the suspension has a minimum viscosity at pH of 10 by addition of 2.5 wt% Dolapix. Also, the slurry with solid loading of 60 wt% showed the Newtonian behavior and this rheological behavior was preserved even above this solid loading values. Slip casting technique caused the uniform size and pores distribution as well as eliminating large pores in the green body. Consequently, transparent YAG ceramic with 60% optical transmittance was achieved after SPS process of slip casted green body which was much higher than that of nanocomposite powder, i.e. about 30% at the same sintering conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slip casting
  • Spark plasma sintering
  • Yttrium aluminum garnet
  • Transparent ceramic
1. Edney, C., Condrate, R. A., Crandall, W., and Washburn, M., “A Spectral Investigation of Y2O3-Al2O3 Materials Prepared by a Sol-Gel Process”, Materials Letters, Vol. 4, pp. 470-474, 1986.
2. Abell, J., Harris, I., Cockayne, B., and Lent, B., “An Investigation of Phase Stability in the Y2O3-Al2O3 System”, Journal of Materials Science, Vol. 9, pp. 527-537, 1974.
3. Hassanzadeh-Tabrizi, S., Taheri-Nassaj, E., and Sarpoolaky, H., “Synthesis of an Alumina-YAG Nanopowder Via Sol-Gel Method”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 456, pp. 282-285, 2008.
4. Fu, Y. P., Wen, S. B., and Hsu, C. S., “Preparation and Characterization of Y3Al5O12:Ce and Y2O3:Eu Phosphors Powders by Combustion Process”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 458, pp. 318-322, 2008.
5. Sordelet, D., Akinc, M., Panchula, M., Han, Y., and Han, M., “Synthesis of Yttrium Aluminum Garnet Precursor Powders by Homogeneous Precipitation”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 14, pp. 123-130, 1994.
6. Wang, H., Gao, L., and Niihara, K., “Synthesis of Nanoscaled Yttrium Aluminum Garnet Powder by the Co-Precipitation Method”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 288, pp. 1-4, 2000.
7. Li, X., Liu, H., Wang, J., Cui, H., Han, F., and Boughton, R., “Production of Nanosized YAG Powders with Spherical Morphology and Nonaggregation via a Solvothermal Method”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 87, pp. 2288-2290, 2004.
8. Kafili, G., Movahedi, B., and Milani, M., “A Comparative Approach to Synthesis and Sintering of Alumina/Yttria Nanocomposite Powders using Different Precipitants”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 183, pp. 136-144, 2016.
9. Sang, Y., Qin, H., Liu, H., Zhao, L., Wang, Y., and Jiang, H., “Partial Wet Route for YAG Powders Synthesis Leading to Transparent Ceramic: A Core–Shell Solid-State Reaction Process”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 33, pp. 2617-2623, 2013.
10. Guo, D., Zhao, L., Sang, Y., Liu, H., Liu, S., and Sun, X., “Al2O3/Yttrium Compound Core-Shell Structure Formation with Burst Nucleation: A Process Driven by Electrostatic Attraction and High Surface Energy”, RSC Advances, Vol. 4, pp. 55400-55406, 2014.
11. Greskovich, C., and Chernoch, J., “Polycrystalline Ceramic Lasers”, Journal of Applied Physics, Vol. 44, pp. 4599-4606, 1973.
12. Sekita, M., Haneda, H., Yanagitani, T., and Shirasaki, S., “Induced Emission Cross Section of Nd: Y3Al5O12 Ceramics”, Journal of Applied Physics, Vol. 67, pp. 453-458, 1990.
13. Lu, J., Prabhu, M., Xu, J., Ueda, K-i., Yagi, H., and Yanagitani, T., “Highly Efficient 2% Nd: Yttrium Aluminum Garnet Ceramic Laser”, Applied Physics Letters, Vol. 77, pp. 3707-3709, 2000.
14. Ikesue, A., Yoshida, K., Yamamoto, T., and Yamaga, I., “Optical Scattering Centers in Polycrystalline Nd: YAG Laser”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 80, pp. 1517-1522, 1997.
15. Dubinskii, M., Merkle, L. D., Goff, J. R., Quarles, G. J., Castillo, V. K., and Schepler, K. L., “Processing Technology, Laser, Optical and Thermal Properties of Ceramic Laser Gain Materials”, International Society for Optics and Photonics, Vol. 5792, pp. 1-9, 2005.
16. Appiagyei, K. A., Messing, G. L., and Dumm, J. Q., “Aqueous Slip Casting of Transparent Yttrium Aluminum Garnet (YAG) Ceramics”, Ceramics International, Vol. 34, pp. 1309-1313, 2008.
17. Li, X., and Li, Q., “YAG Ceramic Processed by Slip Casting via Aqueous Slurries”, Ceramics International, Vol. 34, pp. 397-401, 2008.
18. Ji, X., Deng. J., Kang, B., Huang, H., Wang, X., and Jing, W., “Fabrication of Transparent Neodymium-Doped Yttrium Aluminum Garnet Ceramics by High Solid Loading Suspensions, Ceramics International, Vol. 39, pp. 7921-7926, 2013.
19. Guo, W., Huang, J., Lin, Y., Huang, Q., Fei, B., and Chen, J., “A Low Viscosity Slurry System for Fabricating Chromium Doped Yttrium Aluminum Garnet (Cr: YAG) Transparent Ceramics”, Journal of the European Ceramic Society, Vol. 35, pp. 3873-3878, 2015.
20. Lv, Y., Zhang, W., Tan, J., Sang, Y., Qin, H., and Hu, J., “Dispersion of Concentrated Aqueous Neodymia-Yttria-Alumina Mixture with Ammonium Poly (Acrylic Acid) as Dispersant”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 509, pp. 3122-3127, 2011.
21. Lewis, J. A., “Colloidal Processing of Ceramics”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 83, pp. 2341-2359, 2000.
22. Lange, F. F., “Powder Processing Science and Technology for Increased Reliability”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 72, pp. 3-15, 1989.
23. Chou, K. S., and Lee, L. J., “Effect of Dispersants on the Rheological Properties and Slip Casting of Concentrated Alumina Slurry”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 72, pp. 1622-1627, 1989.
24. Ikesue, A., and Kamata, K., “Microstructure and Optical Properties of Hot Isostatically Pressed Nd: YAG Ceramics”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 79, pp. 1927-1933, 1996.
25. Ikesue, A., Yoshida, K., and Kamata, K., “Transparent Cr4+- Doped YAG Ceramics for Tunable Lasers”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 79, pp. 507-509, 1996.
26. Ikesue, A., Kamata, K., and Yoshida, K., “Effects of Neodymium Concentration on Optical Characteristics of Polycrystalline Nd: YAG Laser Materials”, Journal of the American Ceramic Society, Vol. 79, pp. 1921-1926, 1996.
27. Li, Y., Zhou, S., Lin, H., Hou, X., Li, W., and Teng, H., “Fabrication of Nd: YAG Transparent Ceramics with TEOS, MgO and Compound Additives as Sintering Aids”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 502, pp. 225-230, 2010.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی