بررسی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ‌نزن 321 توسط آزمون فشار داغ و شبیه‌سازی آن با استفاده از معادلات ساختاری

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان

چکیده

در این تحقیق فرایندهای شکل‌دهی گرم صنعتی با هدف دستیابی به دانش فنی و بومی‌سازی فرایند شکل‌دهی فولادهای زنگ‌نزن با استفاده از آزمون فشار گرم برای فولاد زنگ‌نزن آستنیتی 321 شبیه‌سازی شد. نمودارهای تنش- کرنش حقیقی به‌دست آمده رفتار متداول بازیابی دینامیکی را از خود نشان دادند. اما با بررسی‌های میکروسکوپی مکانیزم ترمیم غالب در حین تغییر شکل گرم این فولاد از نوع تبلور مجدد دینامیکی تشخیص داده شد که با توجه به انرژی نقص در چیده شدن کم فولاد زنگ‌نزن 321 وقوع این پدیده توجیه گردید. سپس با استفاده از نمودارهای مرتبط با تنش حقیقی، کرنش حقیقی و نرخ کرنش سختی، نقطه شروع تبلور مجدد دینامیکی در شرایط مختلف مشخص شد. همچنین با استفاده از معادلات ساختاری و پارامتر زنز هولمن، رفتار شکل‌دهی گرم فولاد زنگ‌نزن 321 مورد بررسی قرار گرفت و انرژی اکتیواسیون تغییر شکل گرم برای این فولاد برابر 422 کیلو ژول بر مول تعیین گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Hot Deformation Behavior of 321 Stainless Steel using Hot Compression Test and Modeling with Constitutive Equations

نویسندگان [English]

  • H. Chavilian
  • K. Farmanesh
  • A. Soltanipour
  • E. Maghsoudi
Department of Material Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this research, industrial hot deformation processes was simulated for 321 austenitic stainless steel using hot compression test with the aim of acquiring technical knowledge and indigenization of stainless steel production. The obtained stress-strain curves showed the common retrieval dynamic behaviour. By microscopic studies, the main restoration mechanism during hot deformation in this steel was diagnosed as dynamic recrystallization, that due to low stacking fault energy of 321 stainless steel, this phenomenon was justified. Then, using diagrams related to real stress, real strain and strain rate, the onset point of dynamic recrystallization was determined under different conditions. Also, using the constitutive equations and Zener-Holloman parameter, hot deformation behaviour of 321 stainless steel was studied and the activation energy of hot deformation for this steel was determined as 422 (Kj/mol).

کلیدواژه‌ها [English]

  • 321 austenitic stainless steel
  • Constitutive equations
  • Dynamic recrystallization
1. Totten, G. E., Steel Heat Treatment Handbook, 2nd Edition, pp. 694-739, Taylor and Francis group, NewYork, 2007.
2. Comstock, G. F., Titanium in Steel, pp. 238-352, Pitman Metallurgy Series, NewYork, 1949.
3. Cobb, H. M., Stainless Steels, pp. 23-203, Iron and Steel Society, Warrendale, 1999.
4. Zhang, W., and Wen, Y., “Characterization of Different Work Hardening Behavior in AISI321 Stainless Steel and Hadfield Steel”, Springer Science and Business Media, Vol. 25, pp. 3433-3437, 2010.
5. Park, W. S., Yoo, S. W., Kim, M. H., and Lee, J. M., “Strain-Rate Effects on the Mechanical Behavior of AISI 300 Series of Austenitic Stainless Steel under Cryogenic Environments”, Materials and Design Journal, Vol. 35, pp. 3630-3640, 2010.
6. Ryan, N. D., and Mcqueen, H. J., “Dynamic Softening Mechanisms in 304 Austenitic Stainless Steel”, Canadian Metallurgical Quarterly, Vol. 29, pp. 550-565, 1990.
7. Poliak, E. I., and Jonas, J. J., “Initiation of Dynamic Recrystallization in Constant Strain Rate Hot Deformation”, ISIJ International, Vol. 43, pp. 684-691, 2003.
8. Poliak, E. I., and Jonas, J. J., “A One-Parameter Approach to Determining the Critical Conditions for the Initiation of Dynamic Recrystallization”, Acta Materialia, Vol. 44, pp. 127-136, 1996.
9. Najafizadeh, A, and Jonas, J. J, “Predicting of the Critical Stress for Initiation of Dynamic Recrystallization”, ISIJ International, Vol. 46, pp. 1679-1684, 2006.
10. ASTM Designation E9, “Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature”, p. 10, USA, 2004.
11. Prasad, Y. V. R. K, Hot Working Guide, ASM International, pp. 262-342, Ohio, 1997.
12. Chandler, H., Heat Treater's Guide: Practice and Procedure for Irons and Steels, ASM International, pp. 724-758, Ohio, 1995.
13. Vander Voort, F. G., and Lucas, G. M., Metallography and Microstructures of Stainless Steels and Maraging Steels, Metallography and Microstructures, ASM Hand Books, ASM International, Vol. 9, pp. 670-700, 2004.
14. Mirzadeh, H., and Najafizade, A., “Extrapolation of Flow Curves at hot Working Conditions”, Material Science and Engineering, Vol. 572, pp. 1856-1860, 2010.
15. Ebrahimi, R., and Najafizade, A., “A New Method for Evaluation of Friction in Bulk Metal Forming”, Material Processing Technology, Vol. 152, pp. 136-143, 2004.
16. Jafari, M., and Najafizadeh, A., “Correlation between Zener-Holloman Parameter and Necklace Drx during Hot Deformation of 316 Stainless Steel”, Material Science and Engineering, Vol. 25, pp. 16-25, 2009.
17. McQueen, H. C., and Ryan, N. D., “Constitutive Analysis in Hot Working”, Material Science and Engineering Journal, Vol. 25, pp. 43-63, 1985.
18. Kim, S., and Yoo, Y. C., “Dynamic Recrystallization Behavior of AISI 304 Stainless Steel”, Material Science and Engineering, Vol. 25, pp. 108-113, 2001.
19. Havela, L., Kratochvil, P., Lukac, P., Smola, B., and Svobodova, A., “Softening During and After the Hot Deformation of the AISI321 With Respect to Practical Applications”, Ph.D. Thesis, Department Of Metal Physic, Charles University, Prague, pp. 384-388, 1988.
20. Mirzadeh, H., and Najafizade, A., “Prediction of Critical Conditions for Initiation of Dynamic Recrystallization”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 1174-1179, 2010.

تحت نظارت وف ایرانی