ارزیابی زیست‌فعالی و رفتار خوردگی آلیاژ AZ91 با پوشش کامپوزیتی پلیمر- سرامیک

نویسندگان

1 1. گروه مهندسی مواد، پردیس دانشگاه صنعتی اصفهان

2 2. دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش، به‌منظور بهبود نرخ خوردگی آلیاژ AZ91 در محلول شبیه‌ساز بدن در مدت زمان‌های غوطه ­وری طولانی، کنترل تخریب‌پذیری و افزایش زیست ­فعالی آن، پوشش کامپوزیتی پلی­کاپرولاکتون-کیتوسان- یک درصد بغدادیت روی AZ91 آندایز شده اعمال شد. پس از اعمال پوشش کامپوزیتی و هفت روز غوطه­ وری در محلول بافرفسفات، سرعت خوردگی از 21/0 میلی‌گرم بر ساعت بر سانتی‌متر مربع (برای نمونهAZ91) به 1/0 میلی‌گرم بر ساعت بر سانتی‌متر مربع (برای نمونهAZ91 آندایز شده) کاهش پیدا کرد. تشکیل لایه آپاتیت روی سطح نمونه­ ها به عنوان معیاری از زیست فعالی درنظر گرفته می­ شود. به‌منظور ارزیابی توانایی تشکیل آپاتیت روی نمونه ­ها، از آزمون مایع شبیه‌ساز بدن (SBF) استفاده شد. اعمال پوشش کامپوزیتی بالاترین قابلیت تشکیل آپاتیت، رهایش کنترل شده یون­ ها و کمترین نرخ خوردگی در SBF را به‌دست داد به‌گونه ­ای که می‌تواند انتخاب مناسبی برای ایمپلنت‌های استخوانی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Bioactivity and Corrosion Behavior of AZ91 Alloy with Polymer/Ceramic Composite Coating

نویسندگان [English]

  • F. Soleimani 1
  • R. Emadi 2
1 1. College of Pardis, Materials Engineering Section, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
2 2. Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this study, polycaprolactone/chitosan/1% baghdadite composite coating was applied on anodized AZ91 alloy to improve the corrosion rate of AZ91 alloy in simulated body fluid (SBF) solution for long immersion times, control its degradability and enhance its bioactivity. By applying the composite coating and after seven days of immersion in a phosphate buffer solution, the corrosion rate decreased from 0.21 mg/h.cm2 (for AZ91 sample) to 0.1 mg/h.cm2 (for anodized AZ91 sample). Formation of apatite layer on the surface of specimens is considered a criterion for bioactivity. In order to evaluate the ability of specimens to get covered by an apatite, the SBF test was used. Application of the composite coating yielded the highest ability for apatite formation, controlled release of ions, and the lowest corrosion rate in the SBF so that it could be considered a good choice for bone implants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baghdadite
  • Poly(caprolactone)
  • Chitosan
  • Bioactivity
  • Corrosion
1. Christenson, E. M., Ansecth, K. S., Bcuckcn, J. J. V. D., Chan, C. K., Ercan, B., Jansen, J. A., Laurencin, C. T., Li, W. J., Murugan, R., Nair, L. S., Ramakrishna, S., Tuan, R. S., Webster, T. J., and Mikos, A. G., “Nanobiomaterials Application in Orthopedics”, Journal of Orthopedic Research,Vol. 25, pp. 11-22, 2006.
2. Ghorbanian, L., Emadi, R., Razavi, S. M., Shin, H., and Teimouri, A., “Fabrication and Characterization of Novel Diopside/silk Fibroin Nanocomposite Scaffolds for Potential Application in Maxillofacial Bone Regeneration”, International Journal of Biological Macromolecules, Vol. 58, pp. 275-280, 2013.
3. Laurencin, C. T., and Nair, L. S., Nanotechnology and Regenerative Engineering: The Scaffold, CRC Press, New York, 2014.
4. Seiler III, J. G., and Johnson, J., “Lliac Crest Autogenous Bone Grafting: Donor Site Complications”, Journal South Orthopedic Association, Vol. 9, pp. 91-97, 2000.
5. Tabata, Y., “Recent Progress in Tissue Engineering”, Drug Discovery Today, Vol. 6, pp. 483-487, 2001.
6. Saini, M., Singh, Y., Arora, P., Arora, V., and Jain, K., “Implant Biomaterials: Comprehensive Review”, World Journal of Clinical Cases: WJCC, Vol. 3, p. 52, 2015.
7. Katti, K. S., “Biomaterials in Total Joint Replacement”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 39, pp. 133-142, 2004.
8. Sween Hin, T., Engineering Materials for Biomedical Applications, World Scientific Publishing, Singapore, 2004.
9. Vacanti, J. P., and Langer, R., “Tissue Engineering: the Design and Fabrication of Living Replacement Devises for Surgical Reconstruction Transplantation”, The Lancet, pp. S32-S34, 1999.
10. Zhao, D., Witte, F., Lu, F., Wang, J., Li, J., and Qin, L., “Current Status on Clinical Applications of Magnesium-Based Orthopaedic Implants: A Review from Clinical Translational Perspective”, Biomaterials, Vol. 112, pp. 287-302, 2017.
11. Bian, D., Zhou, W., Deng, J., Liu, Y., Li, W., Chu, X., Xiu, P., Cai, H., Kou, Y., Jiang, B., and Zheng, Y., “Development of Magnesium-Based Biodegradable Metals with Dietary Trace Element Germanium as Orthopaedic Implant Applications”, Acta Biomaterialia, Vol. 64, pp. 421-436, 2017.
12. Li, N., and Zheng, Y., “Novel Magnesium Alloys Developed for Biomedical Application: a Review”, Journal of Materials Science & Technology, Vol. 29, pp. 489-502, 2013.
13. Sadeghzade, S., Shamoradi, F., Emadi, R., and Tavangarian, F., “Fabrication and Characterization of Baghdadite Nanostructured Scaffolds by Space Holder Method”, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol. 68, pp. 1-7, 2017.
14. Sadeghzade, S., Emadi, R., and Labbaf, S., “Hardystonite-Diopside Nanocomposite Scaffolds for Bone Tissue Engineering Applications”, Materials Chemistry and Physics , Vol. 202, pp. 95-103, 2017.
15. Razavia, M., Fathia, M., Savabi, O., Razavid, M., Hashemi Benie, B., Vashaeeg, D., and Tayebi, L., “Controlling the Degradation Rate of Bioactive Magnesium Implants by Electrophoretic Deposition of Akermanite Coating”, Ceramics International, Vol. 40, pp. 3865-3872, 2014.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی