دوره و شماره: دوره 38، شماره 3، آذر 1398 
تأثیر دمای پخت بر خواص ساختاری، مغناطیسی و اپتیکی نانوساختار هگزافریت SrCo2Fe16O27

صفحه 41-55

10.47176/jame.38.3.15672

نازنین علیرضایی ورنوسفادرانی؛ سید ابراهیم موسوی قهفرخی؛ مرتضی زرگر شوشتری


تحت نظارت وف ایرانی