بررسی مقاومت به نوع اول تورق در کامپوزیت‌های هیبرید بین لایه‌ای و درون‌لایه‌ای تقویت-شده با پارچه بازالت/ نایلون

نویسندگان

1 1. دانشکده فرش، دانشگاه شهرکرد

2 2. دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

کاربردهای عملی کامپوزیت­ های پلیمری تقویت‌شده با پارچه به ­دلیل حساس بودن آنها به تورق ناشی از بارگذاری ضربه­ ای، محدود است. یک راه حل برای این مشکل، هیبرید کردن کامپوزیت ­های پلیمری است. در این پژوهش، تأثیر نوع الیاف تقویت­کننده، نحوه هیبرید کردن، نحوه چینش لایه ­ها و نرخ بارگذاری بر رفتار تورق در نوع اول کامپوزیت­­های بازالت خالص، نایلون خالص و هیبرید (بازالت/ نایلون) بین لایه­ ای و درون لایه ­ای بررسی شده است. کامپوزیت­ ها به‌روش لایه­ گذاری دستی (چهار لایه برای هر نمونه) و با استفاده از پارچه ­های بازالت/نایلون و رزین اپوکسی تولید شدند. طول ترک در حال رشد در نمونه ­های کامپوزیتی با آزمون نوع اول تورق اندازه‌گیری شد. مقدار چقرمگی شکست بین لایه ­ای نمونه ­ها بر مبنای تئوری اصلاح شده باریکه تیر یک‌سر گیردار دو لبه اندازه‌گیری و پس از تحلیل آماری با هم مقایسه شد. چقرمگی شکست بحرانی کامپوزیت‌های هیبرید درون­ لایه ­ای 30 تا 80 درصد نسبت به نمونه ­های خالص بهبود یافت. همچنین با افزایش نرخ بارگذاری نیروی شروع تورق به مقدار قابل توجهی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Mode I Delamination Resistance in Inter-ply and Intra-ply Hybrid Composites Reinforced with Basalt/Nylon Woven Fabrics

نویسندگان [English]

  • M. Tehrani 1
  • H. Nosraty 1
  • A. Lorak 2
1 1. Department of Carpet, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
2 2. Department of Textile Engineering, Amirkabir Univrsity of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to their sensitivity to impact-induced delamination, woven fabric reinforced polymer composites have limited practical applications. Hybridization of polymer composites has been proposed as a solution to this problem. In this study, the effects of fiber reinforcement type, hybridization method, plies stacking sequence and loading rate on mode I delamination behavior of pure basalt, pure nylon, inter-ply and intra-ply hybrid (basalt/nylon) composites were investigated. Composites were length during its propagation in composite samples was measured by mode I delamination test. The inter-laminar fracture toughness of composite specimens was calculated using modified double-cantilever beam theory and the results were compared by statistical methods. A 30 to 80% improvement in the critical fracture toughness of intra-ply hybrid composite compared to pure ones was recorded. Moreover, the delamination initiation load decreased significantly by increasing the loading rate.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delamination
  • Fracture toughness
  • Inter-ply Hybrid
  • Intra-ply Hybrid
  • Basalt
  • Nylon
1. Nasuha, N., Azmi, A. I., and Tan, C. L., “A Review on Mode-I Interlaminar Fracture Toughness of Fibre Reinforced Composites”, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 908, pp. 1-8, 2017.
2. Tehrani Dehkordi, M., Bahrami, S. H., and Nategi Jahromi, R., “Effect of Different Parameters on Charpy Impact Properties of Quasi Isotropic Epoxy Composites Reinforced with Basalt and Glass Fibers”, Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal), Vol. 33, pp. 91-103, 2015. [In Farsi].
3. Tehrani Dehkordi, M., Nosraty, H., Shokrieh, M. M., Minak, G., and Ghelli, D., “Low Velocity Impact Properties of Intra-ply Hybrid Composites Based on Basalt and Nylon Woven Fabrics”, Materials and Design, Vol. 31, pp. 3835-3844, 2010.
4. Lachaud, F., Piquet, R., and Michel, L., “Delamination in Mode I and II of Carbon Fibre Composite Materials: Fibre Orientation Influence”, Journal of Composite Materials, Vol. 4, pp. 204-220, 1998.
5. Szekrenyes, A., “Delamination of Composite Specimen”, Ph.D Thesis, University of Technology and Economics, Budapest, 2005.
6. Pagano, N. J., “Analysis of the Flexure Test of Bidirectional Composites”, Journal of Composite Materials, Vol. 1, pp. 336-342, 1967.
7. Puppo, A. H., and Evensen, H. A., “Interlaminar Shear in Laminated Composites under Generalized Plane Stress”, Journal of Composite Materials, Vol. 4, pp. 204-220, 1970.
8. Goktas, D., Kennon, W. R., and Ptluri, P., “Improvement of Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Stitched Glass/Epoxy Composites”, Applied Composite Materials, Vol. 24, pp. 351-375, 2017.
9. Zemcik, R., and La, V., “Numerical and Experimental Analyses of the Delamination of Cross-ply Laminates”, Materials and Technology, Vol. 44, pp. 171-174, 2008.
10. Czabaj, M. W., and Davidson, B. D., “Determination of the Mode I, Mode II, and Mixed-Mode I-II Delamination Toughness of a Graphite/Polyimide Composite at Room and Elevated Temperatures”, Journal of Composite Materials, Vol. 50, pp. 2235-2253, 2016.
11. Charalambous, G., Allegri, G., and Hallett, S. R., “Temperature Effects on Mixed Mode I/II Delamination under Quasi-Static and Fatigue Loading of a Carbon/Epoxy Composite”, Composites, Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 77, pp. 75-86, 2015.
12. Pereira, A. B., and Morais, D., “Mode I Interlaminar Fracture of Carbon/Epoxy Multidirectional Laminates”, Composites Science and Technology, Vol. 64, pp. 2261-2270, 2004.
13. Pereira, A. B., Morais, D., Moura, M. F. S. F., and Magadha, A. G., “Mode I Interlaminar Fracture of Woven Glass/Epoxy Multidirectional Laminates”, Composites, Vol. 36, pp. 1119-1127, 2005.
14. Mohamed Rehana, M. S., Rousseaua, J., Gonga, X. J., Guillaumata, L., and Ali, J. S., “Effects of Fiber Orientation of Adjacent Plies on the Mode I Crack Propagation in a Carbon-Epoxy Laminates”, Procedia Engineering, Vol. 10, pp. 3179-3184, 2011.
15. Julias, A., and Murali, V., Advances in Materials and Metallurgy-Interlaminar Fracture Behaviour of Hybrid Laminates Stacked with Carbon/Kevlar Fibre as Outer Layers and Glass Fibre as Core, 1st ed., Springer, Singapore, p. 91, 2018.
16. Shokrieh, M. M., and Heidari-Rarani, M., “Effect of Stacking Sequence on R-curve Behavior of Glass/Epoxy DCB Laminates with 0◦//0◦ Crack Interface”, Materials Science and Engineering, Vol. 529, pp. 265- 269, 2011.
17. Shokrieh, M. M., Heidari-Rarani, M., and Ayatollahi, M. R., “Delamination R-Curve as a Material Property of Unidirectional Glass/Epoxy Composites” Materials and Design, Vol. 34, pp. 211-218, 2012.
18. Tehrani Dehkordi, M., Nosraty, H., and Shokrieh, M. M., “Low Velocity Impact Simulation of Intraply Hybrid Composites Reinforced with Brittle and Ductile Fibers”, Computational Methods in Engineering, Vol. 32, pp. 115-124, 2013. [In Farsi].
19. Pegoretti, A., Fabbri, E., Migliaresi, C., and Pilati, F., “Intraply and Interply Hybrid Composites Based on E-glass and Polyvinyl Alcohol Woven Fabrics: Tensile and Impact Properties”, Polymer International, Vol. 53, pp. 1290-1297, 2004.
20. Tehrani Dehkordi, M., Nosraty, H., and Shokrieh, M. M., “A Study on the Effect of Basalt and Nylon Yarns Hybridization on the Tensile Properties of Their Weaved Fabrics”, Journal of Textile Science and Technology, Vol. 2, pp. 39-49, 2012. [In Farsi].
21. Hashemi, S., Kinloch, A. J., and Williams, G. J., “Corrections Needed in Double-Cantilever Beam Tests for Assessing the Interlaminar Failure of Fibre-Composites”, Journal of Materials Science Letters, Vol. 8, pp. 125-129, 1989.
22. Tehrani-Dehkordi, M., Nosraty, H., and Rajabzadeh, M. H., “Effects of Plies Stacking Sequence and Fiber Volume Ratio on Flexural Properties of Basalt/Nylon-Epoxy Hybrid Composites”, Fibers and Polymers, Vol. 16, pp. 918-925, 2015.
23. Compston, P., Jar, P. Y. B., and Takahashi, K., “The Use of Crack Opening Displacement Rate to Assess Matrix-to-Composite Mode I Toughness Transfer”, Journal of Materials Science Letters, Vol. 19, pp.17-19, 2000.
24. Zabala, H., Aretxabaleta, L., Castillo, G., and Aurrekoetxea, J., “Loading Rate Dependency on Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional and Woven Carbon Fibre Epoxy Composites”, Composite Structures, Vol. 21, pp. 75-82, 2015.

تحت نظارت وف ایرانی