دوره و شماره: دوره 38، شماره 2، شهریور 1398 
خوردگی خستگی فولاد زنگ‌نزن pH4-17 در محیط شبیه‌سازی شده آب دریا

صفحه 69-81

10.29252/jame.38.2.69

مهدی قاسمیان ملکشاه؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ عبدالمجید اسلامی؛ فیروز فدایی فرد


تحت نظارت وف ایرانی