آلیاژسازی سطحی Ti-6Al-4V با نیتروژن و کروم به‌وسیله فرایند قوس تنگستن به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی

نویسندگان

1 1- گروه مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص)، تهران، ایران

2 2- مرکز تحقیقاتی توکسین، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

آلیاژ Ti-6Al-4V به‌دلیل خواص ویژه‌ای از جمله چگالی کم، استحکام و مقاومت به‌خوردگی بالا کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف به‌ویژه هوافضا پیدا کرده است. با این‌حال، یکی از مشکلات عمده استفاده از این آلیاژ، خواص تریبولوژیکی ضعیف آن تحت بارهای نسبتاً زیاد است. در پژوهش حاضر، به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی آلیاژ (Ti-6Al-4V)، از اضافه کردن ذرات کروم به ورق در محیط حاوی نیتروژن در فرایند جوشکاری قوس تنگستن (TIG) استفاده شد. بررسی‌های ریزساختاری به‌کمک میکروسکوپ نوری، آنالیز پراش پرتوی ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی، تشکیل ذرات TiN، TiCr2 و Cr2N در زمینه‌ای از فاز سخت تیتانیم را تأیید کرد. سختی لایه آلیاژی شده با TIG به HV0.3 1000 افزایش یافت که چهار برابر بیشتر از سختی آلیاژ پایه بود. همچنین، نرخ سایش نمونه‌های آلیاژسازی شده با کروم و نیتروژن تحت بار 30 نیوتن و مسافت 1000 متر، 9/5 برابر نسبت به نمونه آلیاژ بدون پوشش، کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TIG Surface Alloying of Ti-6Al-4V with Nitrogen and Chromium for Improved Tribological Properties

نویسندگان [English]

  • G. R. Faghani 1
  • A. R. Khajeh-Amiri 2
1 1- Materials Department, Faculty of Mechanical Engineering, Khatam-Ol-Anbia (PBU) University, Tehran, Iran.
2 2- Toxin Research Institute, Aja University of Medical Science, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to special properties such as low density, high strength and high corrosion resistance Ti-6Al-4V alloy has been used extensively in various industries, especially in the aerospace aspects. However the major problem of this alloy is its poor tribological properties under relatively high loads. In the present study, in order to improve the tribological properties of mentioned alloy, chromium particles were added to Ti-6Al-4V layers in the nitrogen-containing atmosphere during the Tungsten Inert Gas (TIG) welding process. Microstructural investigations using optical microscopy, X-ray diffraction analysis and scanning electron microscopy, proved the formation of TiN, TiCr2 and Cr2N particles in the matrix of hard titanium phase. The hardness of TIG alloyed layer increased to 1000 HV0.3 which was 4 times higher than that of the base alloy. Moreover, the wear rate of TIG alloyed samples with chromium and nitrogen under 30N load and distance of 1000 m was 5.9 times lower than that of the bare Ti-6Al-4V alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hardness
  • Wear
  • Ti-6Al-4V alloy
  • TIG process
  • microstructure
1. Lisiecki, A., “Titanium Matrix Composite Ti/TiN Produced by Diode Laser Gas Nitriding”, Metals, Vol. 5, No. 1, pp. 54-69, 2015.
2. Zhang, J., Li, X., Xu, D., and Yang, R., “Recent Progress in the Simulation of Microstructure Evolution in Titanium Alloys”, Progress in Natural Science: Materials International, Vol. 29, No. 3, pp. 295-304, 2019.
3. Gospodinov, D., Ferdinandov, N., and Dimitrov, S., “Classification, Properties and Application of Titanium and Its Alloys”, Proceedings of University of Ruse, Vol. 55, No. 2, 2016.
4. Veiga, C., Davim, J. P., and Loureiro, A. J. R., “Properties and Applications of Titanium Alloys, a Brief Review”, Reviews on advanced materials science, Vol. 32, No. 2, pp. 133-148, 2012.
5. Antunes, R. A., Salvador, C. A. F., and De Oliveira, M. C. L., “Materials Selection of Optimized Titanium Alloys for Aircraft Applications”, Materials Research, Vol. 21, No. 2, pp. 1-9, 2018.
6. Koizumi, H., Takeuchi, Y., Imai, H., Kawai, T., and Yoneyama, T., “Application of Titanium and Titanium Alloys to Fixed Dental Prostheses”, Prosthodontic Research, Vol. 63, pp. 266-270, 2019.
7. Lisiecki, A., and Piwnik, J., “Tribological Characteristic of Titanium Alloy Surface Layers Produced by Diode Laser Gas Nitriding”, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 61, No. 2, pp. 543-552, 2016.
8. Wegrzyn, T., Piwnik, J., Lazarz, B., and Hardys, D., “Main Micro-Jet Cooling Gases for Steel Welding”, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 58, pp. 555-557, 2013.
9. Crouch, I., The Science of Armour Materials,1st Edition, Woodhead Publishing, 2016.
10. Faghani, G., and Nourouzi, S., “Hardness Promotion of Ti-6Al-4V Aerial Alloy Through Creation of Composite Layer by TIG Method”, Iranian Journal of Surface Science and Engineering, Vol. 13, No. 31, pp. 93-106, 2017.
11. Lütjering, G. and Williams, J. C., Titanium, 2nd Edition, Springer, p. 442, 2007.
12. Nyakana, S., Fanning, J., and Boyer, R., “Quick Reference Guide for Titanium Alloys in the 00s”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 14, pp. 799-811, 2005.
13. Kalpakjian, S., and Schmid, S. R., Manufacturing Engineering and Technology, Seventh Edition, Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, p. 1180,, 2014.
14. Dong, H., Surface Engineering of Light Alloys: Aluminium, Magnesium and Titanium Alloys, 1st Edition, Elsevier, p. 680, 2010.
15. Qin, L., Liu, C., Yang, K., and Tang, B., “Characteristics and Wear Performance of Borided Ti6Al4V Alloy Prepared by Double Glow Plasma Surface Alloying”, Surface and Coatings Technology, Vol. 225, pp. 92-96, 2013.
16. Makuch, N., Kulka, M., Dziarski, P., and Przestacki, D.,“Laser Surface Alloying of Commercially Pure Titanium with Boron and Carbon”, Optics and Lasers in Engineering, Vol. 57, pp. 64-81, 2014.
17. Kamat, A. M., Copley, S. M., Segall, A. E., and Todd, J. A., “Laser-Sustained Plasma (LSP) Nitriding of Titanium, A Review”, Coatings, Vol. 9, pp. 1-22, 2019.
18. Shamsipur, A., Kashani-Bozorg, S., and Zarei-Hanzaki, A.,“Surface Modification of Titanium by Producing Ti/TiN Surface Composite Layers via FSP”, Acta Metallurgica Sinica (English Letters), Vol. 30, No. 6, pp. 550-557, 2017.
19. Hosmani, S. S., Kuppusami, P., and Goyal, R. K., An Introduction to Surface Alloying of Metals, Fourth Edition, Springer, Heidelberg, Germany, p. 70, 2014.
20. Dearnley, P. A., Introduction to Surface Engineering, 1st Edition, Cambridge University Press, New York, NY 10006, USA, p. 490, 2016.
21. Tavoosi, M., Arjmand S., and Adelimoghaddam, B.,“Surface Alloying of Commercially Pure Titanium with Aluminium and Nitrogen using GTAW Processing”, Surface and Coatings Technology, Vol. 311, pp. 314-320, 2017.
22. Chen, X., Wu, G., Wang, R., Guo, W., Yang, J., Cao, S., Wang, Y., and Han, W., “Laser Nitriding of Titanium Alloy in the Atmosphere Environment”, Surface and Coatings Technology, Vol. 201, pp. 4843-4846, 2007.
23. Vaziri, A., Sohi, M. H., and Safaei, A., “Liquid Phase Surface Alloying of CP-Titanium with Aluminum in an Atmosphere of Argon and Nitrogen”, Surface and Coatings Technology, Vol. 18, pp. 3788-3794, 2012.

تحت نظارت وف ایرانی