تأثیر افزودن عناصر شبه‌فلزی بور و سیلیسیم بر خواص ساختاری و مغناطیسی آلیاژ آنتروپی بالای AlCoCrMnNi

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، دانشکده مهندسی مواد، اصفهان، شاهین‌شهر، ایران، صندوق پستی 15-83145

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر افزودن عناصر سیلیسیم و بور بر خواص مغناطیسی و ساختاری آلیاژهای آنتروپی بالای پایه AlCoCrMnNi بررسی شده است. خصوصیات ساختاری و مغناطیسی آلیاژهای AlCoCrMnNiX(X=B, Si) توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، دستگاه پراش‌سنج پرتو ایکس، دستگاه گرماسنجی افتراقی و دستگاه مغناطومتر ارتعاشی دنبال شد. ابتدا، عناصر سازنده آلیاژهای AlCoCrMnNiX(X= B, Si) به‌مدت ده ساعت تحت فرایند مخلوط‌سازی قرار گرفتند. نتایج آزمون پراش‌سنجی پرتو ایکس عدم تشکیل محلول جامد در آلیاژهای نام‌ برده را نشان داد. در ادامه، آلیاژها در دمای 900 درجه سانتی‌گراد به‌مدت ده ساعت تحت عملیات آنیل قرار گرفتند. نتایج آزمون پراش‌سنجی پرتو ایکس نشان داد در آلیاژهای AlCoCrMnNi و AlCoCrMnNiB محلول جامد با ساختار مکعبی مرکز پر (BCC) تشکیل شد و در آلیاژهای AlCoCrMnNiSi و AlCoCrMnNiSiB در کنار محلول جامد با ساختار مکعبی مرکز پر (BCC)، ترکیب‌های بین‌فلزی Ni2Si و Cr2Si3 نیز تشکیل شد. ارزیابی مغناطیسی آلیاژها نشان داد با تشکیل محلول جامد در آلیاژ AlCoCrMnNi خواص نرم مغناطیسی بهبود می‌یابد به‌طوری که مغناطش اشباع از 40/22 به emu/g 64/46 و میدان وادارندگی از 181/43 به Oe 14/09 می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Si and B Addition on the Structural and Magnetic Properties of AlCoCrMnNi High Entropy Alloys

نویسندگان [English]

  • Kh. Zamani
  • M. Tavoosi
  • A. Ghasemi
Department of Materials Engineering, Malek-Ashtar University of Technology (MUT), P.O.Box 83145/15, Shahin-Shahr, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In this research, effect of B and Si addition on the structural and magnetic properties of AlCoCrMnNi high-entropy alloys was investigated. The structural and magnetic properties of AlCoCrMnNiX(X= B, Si) alloys were studied by X-ray diffractometer (XRD), scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC) and vibrating sample magnetometer (VSM). First, the constituent components of the AlCoCrMnNiX (X=B, Si) alloys were mixed for 10 hours. XRD analysis revealed that  the solid solution was not formed by mixing. The alloys were then annealed at 900 ˚C for 10 hours. XRD results revealed formation of a solid solution with BCC structure in AlCoCrMnNi and AlCoCrMnNiB alloys. For AlCoCrMnNiSi and AlCoCrMnNiSiB alloys, Ni2Si and Cr2Si3 intermetallics were formed in addition to the solid solution with BCC structure. VSM results suggested that while forming the solid solution for AlCoCrMnNi alloy, soft magnetic properties improved so that magnetic saturation and coercivity increased from 40.22 to 64.46 emu/g, and from 180.143 to 14.09 Oe, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High entropy alloy
  • AlCoCrMnNiX(X= B
  • Si)
  • mechanical alloying
  • annealing
  • Solid Solution
1. Yeh, J., Chen, S., Lin, S., Gan, J., Chin, T., Shun, T., Tsau, C., and Chang, S., “Nanostructured High Entropy Alloys with Multiple Principal Elements: Novel Alloy Design Concepts and Outcomes”, Advanced Engineering Materials, Vol. 6, pp. 299-303, 2004.
2. Gao, M., Yeh, J., Liaw, P., and Zhang, Y., High Entropy Alloys, Springer International Publishing, Cham, 2016.
3. Wang, J., Zheng, Z., Xu, J., and Wang, Y., “Microstructure and Magnetic Properties of Mechanically Alloyed FeSiBAlNi(Nb) High Entropy Alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 355, pp. 58-64, 2014.
4. Fang, W., Chang, R., Zhang, X., Ji, P., Wang, X., Liu, B., Li, J., He, X., Qu, X., and Yin, F., “Effects of Cobalt on the Structure and Mechanical Behavior of non-Equal Molar CoxFe50−xCr25Ni25 High Entropy Alloys”, Materials Science and Engineering A, Vol. 723, pp. 221-228, 2018.
5. Tong, C., Chen, M., Yeh, J., Lin, S., Chen, S., Shun, T., and Chang, S., “Mechanical Performance of the AlxCoCrCuFeNi High Entropy Alloy System with Multiprincipal Elements”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 36, pp. 1263-1271, 2005.
6. Fu, Z., Chen, W., Fang, S., and Li, X., “Effect of Cr Addition on The Alloying Behavior, Microstructure and Mechanical Properties of Twinned CoFeNiAl0.5Ti0.5 Alloy”, Materials Science and Engineering A, Vol. 597, pp. 204-211, 2014.
7. Peng, Y., Zhang, W., Mei, X., Wang, H., Zhang, M., Wang, L., Li, X., and Hu, Y., “Microstructures and Mechanical Properties Of FeCoCrNi-Mo High Entropy Alloys Prepared by Spark Plasma Sintering and Vacuum Hot Pressed Sintering”, Materials Today Communications, Vol. 170, pp. 101-109, 2020.
8. Mishra, R., and Shahi, R., “Phase Evolution and Magnetic Characteristics of TiFeNiCr and TiFeNiCrM (M= Mn, Co) High Entropy Alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 442, pp. 218-223, 2017.
9. Zhang, K., Fu, Z., Zhang, J., Wang, W., Wang, H., Wang, Y., Zhang, Q., and Shi, J., “Microstructure and Mechanical Properties of CoCrFeNiTiAlx High Entropy Alloys”, Materials Science and Engineering A, Vol. 508, pp. 214-219, 2009.
10. Liu, X., Lei, W., Ma, L., Liu, J., Liu, J., and Cui, J., “On the Microstructures, Phase Assemblages and Properties of Al0.5CoCrCuFeNiSix High Entropy Alloys”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 630, pp. 151-157, 2015.
11. Zuo, T., Li, R., Ren, X., and Zhang, Y., “Effects of Al and Si Addition on the Structure and Properties of CoFeNi Equal Atomic Ratio Alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 371, pp. 60-68, 2014.
12. Prasad, N., and Kumar, V., “Structure Magnetic Properties Correlation in Mechanically Alloyed Nanocrystalline Fe-Co-Ni-(Mg-Si)x Alloy Powders”, Journal of Materials Science Materials in Electronics, Vol. 27, pp. 10136-10146, 2016.
13. Li, Y., Zhang, W., and Qi, T., “New Soft Magnetic Fe25Co25Ni25(P, C, B)25 High Entropy Bulk Metallic Glasses With Large Supercooled Liquid Region”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 693, pp. 25-31, 2017.
14. Xu, Y., Li, Y., Zhu, Z., and Zhang, W., “Formation and Properties of Fe25Co25Ni25(P, C, B, Si)25 High Entropy Bulk Metallic Glasses”, Journal of non-Crystalline Solids, Vol. 487, pp. 60-64, 2018.
15. Qi, T., Li, Y., Takeuchi, A., Xie, G., Miao, H., and Zhang, W., “Soft Magnetic Fe25Co25Ni25(B, Si)25 High Entropy Bulk Metallic Glasses ”, Intermetallics, Vol. 66, pp. 8-12, 2015.
16. Lee, C., Chen, Y., Hsu, C., Yeh, J., and Shih, H., “The Effect of Boron on the Corrosion Resistance of the High Entropy Alloys Al0.5CoCrCuFeNiBx”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 15, pp. 424-431, 2007.
17. Xiaotao, L., Wenbin, L., Lijuan, M., Jinling, L., Jing, L., and Jianzhong, C., “Effect of Boron on the Microstructure, Phase Assemblage and Wear Properties of Al0.5CoCrCuFeNi High Entropy Alloy”, Rare Metal Materials and Engineering, Vol. 45, pp. 2201-2207, 2016.
18. Varalakshmi, S., Kamaraj, M., and Murty, B., “Processing and Properties of Nanocrystalline CuNiCoZnAlTi High Entropy Alloys by Mechanical Alloying”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 527, pp.1027-1031, 2010.
19. Zhang, K., Fu, Z., Zhang, J., Wang, W., Lee, S., and Niihara, K., “Characterization of Nanocrystalline CoCrFeNiTiAl High Entropy Solid Solution Processed by Mechanical Alloying”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 495, pp. 33-38, 2010.
20. Chen, W., Fu, Z., Fang, S., Xiao, H., and Zhu, D., “Alloying Behavior, Microstructure and Mechanical Properties in a FeNiCrCo0.3Al0.7 High Entropy Alloy”, Materials and Design, Vol. 51, pp. 854-860, 2013.
21. Cullity, B., Elements of X-Ray Diffraction, Addison-Wesley Publishing, Notre Dame, 1956.
22. Yeh, J., Chen, Y., Lin, S., and Chen, S., “High Entropy Alloys a New Era of Exploitation”, Matrial Science Frrum, Vol. 510, pp. 1-9, 2007.
23. Salemi, F., Abbasi, M., and Karimzadeh, F., “Synthesis and Thermodynamic Analysis of Nanostructured CuNiCoZnAl High Entropy Alloy Produced by Mechanical Alloying”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 685, pp. 278-286, 2016.
24. Kumar, A., Swarnakar, A., Basu, A., and Chopkar, M., “Effects of Processing Route on Phase Evolution and Mechanical Properties of CoCrCuFeNiSix High Entropy Alloys”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 748, pp. 889-897, 2018.
25. O'handley, R., Modern Magnetic Materials Principles and Applications, Wiley, New Jersy, 2000.
26. Zhang, K., Fu, Z., Zhang, J., Shi, J., Wang, W., Wang, H., Wang, Y., and Zhang, Q., “Annealing on the Structure and Properties Evolution of the CoCrFeNiCuAl High Entropy Alloy”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 502, pp. 295-299, 2010.
27. Uporov, S., Bykov, V., Pryanichnikov, S., Shubin, A., and Uporova, N., “Effect of Synthesis Route on Sructure and Properties of AlCoCrFeNi High Entropy Alloy”, Intermetallics, Vol. 83, pp. 1-8, 2017.
28. Yuan, H., Zhou, L., Wang, G., Zheng, L., and Yang, Y., “Si Microalloying Optimizes the Thermal Stability, Crystallization Behaviors and Magnetic Properties of Fe-rich FeBCuHf Alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 500, pp. 166-171, 2020.
29. Takeuchi, A., and Inoue, A., “Classification of Bulk Metallic Glasses by Atomic Size Difference, Heat of Mixing and Period of Constituent Elements and Its Application to Characterization of the Main Alloying Element”, Materials Transactions, Vol. 46, pp. 2817-2829, 2005.
30. Sheng, G., and Liu, C. T., “Phase Stability in High Entropy Alloys: Formation of Solid Solution Phase or Amorphous Phase”, Progress in Natural Science: Materials International, Vol. 21, pp. 433-446, 2011.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی