مطالعات ریزساختاری اتصالات پرتوی لیزر بین آلیاژ اینکونل 718 و فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 با هدف بهینه‌سازی پارامترهای فرایند و دستیابی به استحکام شکست بیشینه

نویسندگان

1 گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال غیرمشابه میان فولاد زنگ‌نزن دوفازی 2304 و سوپر آلیاژ اینکونل 718 با استفاده از فرایند جوشکاری لیزر پالسی مطالعه و ارزیابی شد. هدف از انجام این پژوهش، با توجه به وجود خلأ محسوس در این نوع اتصال و بررسی تحولات ریزساختاری در نواحی مختلف جوش و تأثیر پارامترهای جوشکاری لیزر بر خواص مکانیکی این اتصالات غیرمشابه است. بدین منظور، از روش طراحی آزمایش رویه پاسخ با تکنیک مرکب مرکزی برای بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری لیزر استفاده شد. محدوده پارامترهای مؤثر فرایند شامل توان لیزر، سرعت جوشکاری و عمق فوکوس به‌ترتیب 1000 تا1900 وات، 1 تا 5 میلی‌متر بر ثانیه و 1- تا 1 میلی‌متر درنظر گرفته شد. از آزمایش کشش تک‌محوره برای تعیین نیروی شکست اتصالات و از میکروسکوپ نوری برای مشاهده‌های ریزساختاری و تغییر و تحولات فازی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که افزایش دو متغیر سرعت جوشکاری و عمق فوکوس در ابتدا باعث افزایش نیروی شکست اتصالات شده و پس از رسیدن به یک مقدار بهینه، نیروی شکست شروع به کاهش می‌کند. در این پژوهش بیشینه نیروی شکست اتصالات در توان 1900 وات، سرعت جوشکاری سه میلی‌متر بر ثانیه و عمق فوکوس صفر میلی‌متر محاسبه شد. با توجه به نتایج ریزساختار منطقه جوش، دندریت‌های هم‌محور در مرکز ناحیه جوش غالب هستند درحالی که در نزدیکی خط ذوب دندریت‌ها به‌صورت ستونی انجماد یافته‌اند. همچنین تغییرات سختی در نواحی مختلف اتصال بحث و بررسی شد. بر اساس نتایج، به‌دلیل انحلال رسوبات استحکام‌بخش نظیر TiC و NbC طی فرایند جوشکاری پرتوی لیزر، سختی ناحیه جوش نسبت به فلز پایه اینکونل 718 کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MICROSTRUCTURAL STUDIES ON LASER WELDING OF INCONEL 718 TO 2304 DUPLEX STAINLESS STEEL WITH A FOCUS ON OPTIMAZING PROCESS PARAMETERS AND ACHIEVING THE MAXIMUM FRACTURE STRENGTH

نویسندگان [English]

  • R. Moradi 1
  • H. Mostaan 1
  • F. Nematzadeh 1
  • M. Safari 2
1 Department of Materials and Metallurgical Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Arak University of Technology, Arak. Iran
چکیده [English]

In this research, microstructure and mechanical properties of laser welded joints between 2304 duplex stainless steel and Inconel 718 nickel-based super alloy were investigated. Microstructural evolution in the various areas of welded joints and also the effect of welding parameters on the mechanical properties of dissimilar joints were studied. Response surface methodology based on the central composite design was used in order to find the optimum welding parameters. Effective parameters of the welding process including laser power, travel speed and defocusing distance were set in the range of 1000 to 1900 W, 1 to 5 mm/s and -1 to 1 mm, respectively. Uniaxial tensile test was used to evaluate the fracture force of weld joints. The microstructural observations and phase evolutions were studied using optical microscope. It was found that the fracture force of the weld joints firstly increased by travel speed and defocusing distance and then decreased by further increase. The maximum fracture force was obtained when laser power, travel speed and defocusing distance were 1900 W, 3 mm/s and 0 mm, respectively. The center line of weld metal was mainly consisted of equiaxed grains where, columnar grains were formed in the fusion line. The obtained results from the hardness measurement showed that the hardness of Inconel 718 was decreased due to dissolution of TiC and NbC particles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duplex stainless steel
  • Nickel based super alloy
  • optimization
  • laser welding
1. Ramkumar, K. D., Chandrasekhar, A., Singh, A. K., Ahuja, S., Agarwal, A., Arivazhagan, N., and Rabel, A. M., “Comparative Studies on the Weldability, Microstructure and Tensile Properties of Autogeneous TIG Welded AISI 430 Ferritic Stainless Steel With and Without Flux”, Journal of Manufacturing Processes, Vol. 20, pp. 54-69, 2015.
2. Rezaei, M., and Naffakh-Moosavy, H., “Effect of Pre-Cold Treatment on Weldability of Inconel 718 Superalloy Using Nd:YAG Pulsed Laser”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 2, pp. 327-334, 2019.
3. Bansal, A., Sharma, A. K., Das, S., and Kumar, P., “On Microstructure and Strength Properties of Microwave Welded Inconel 718/ Stainless Steel (SS-316L)”, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, Vol. 230, No. 5, pp. 939-948, 2015.
4. Sridhar, R., Devendranath Ramkumar, K., and Arivazhagan, N., “Characterization of Microstructure, Strength, and Toughness of Dissimilar Weldments of Inconel 625 and Duplex Stainless Steel SAF 2205”, Acta Metallurgica Sinica (English Letter), Vol. 27, No. 6, pp. 1018-1030, 2014.
5. Hong, J. K., Park, J. H., Park, N. K., Eom, I. S., Kim, M. B., and Kang, C. Y., “Microstructures and Mechanical Properties of Inconel 718 Welds by CO2 Laser Welding”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 201, No. 1, pp. 515-520, 2008.
6. Chen, W., Chaturvedi, M. C., and Richards, N. L., “Effect of Boron Segregation at Grain Boundaries on Heat-Affected Zone Cracking in Wrought Inconel 718”, Metallurgical and Materials Transactions, Vol. 32, No. 4, pp. 931-939, 2001.
7. Emami, S., and Saeid, T., “A Comparative Study on the Microstructure Development of Friction Stir Welded 304 Austenitic, 430 Ferritic, and 2205 Duplex Stainless Steels”, Materials Chemistry and Physics, Vol. 237, P. 121833, 2019.
8. Yürük, A., and Kahraman, N., “Weld Zone Characterization of Stainless Steel Joined Through Electric Resistance Spot Welding”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 92, No. 5-8, pp. 2975-2986, 2017.
9. Lippold, J. C., and Kotecki, D. J., Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
10. Abdollahi, A., Shamanian, M., and Golozar, M. A., “Comparison of Pulsed and Continuous Current Gas Tungsten Arc Welding in Dissimilar Welding Between UNS S32750 and AISI 321 in Optimized Condition”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 97, No. 1-4, pp. 687-696, 2018.
11. Sołtysiak, R., Giętka, T., and Sołtysiak, A., “The Effect of Laser Welding Power on the Properties of the Joint Made of 1.4462 Duplex Stainless Steel”, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 10, No. 1, pp. 1-12, 2018.
12. Kangazian, J., and Shamanian, M., “Electron Back Scattered Diffraction Study of Dissimilar Welding Between the Super Duplex Stainless Steel and the Ni-Based Superalloy”, Metals and Materials International, Vol. 25, No. 5, pp. 1287-1300, 2019.
13. Ramkumar, K. D., Dev, S., Prabhakar, K. V., Rajendran, R., Mugundan, K. G., and Narayanan, S., “Microstructure and Properties of Inconel 718 and AISI 416 Laser Welded Joints”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 266, No. 1, pp. 52-62, 2019.
14. Torabi, A., and Kolahan, F., “Optimizing Pulsed Nd:YAG Laser Beam Welding Process Parameters to Attain Maximum Ultimate Tensile Strength for Thin AISI316L Sheet Using Response Surface Methodology and Simulated Annealing Algorithm”, Optics and Laser Technology, Vol. 103, pp. 300-310, 2018.
15. Jelokhani-Niaraki, M. R., Mostafa Arab, N. B., Naffakh-Moosavy, H., and Ghoreishi, M., “The Systematic Parameter Optimization in the Nd:YAG Laser Beam Welding of Inconel 625”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 84, No. 9-12, pp. 2537-2546, 2016.
16. Zhang, W. W., and Cong, S., “Process Optimization and Performance Evaluation on Laser Beam Welding of Austenitic/Martensitic Dissimilar Materials”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 92, No. 9-12, pp. 4161-4168, 2017.
17. Shakil, M., Ahmad, M., Tariq, N. H., Hasan, B. A., Akhter, J. L., Ahmed, E., Mehmood, M., Choudhry, M. A., and Iqbal, M., “Microstructure and Hardness Studies of Electron Beam Welded Inconel 625 and Stainless Steel 304L”, Vacuum, Vol. 110, pp. 121-126, 2014.
18. Pakmanesh, M. R., Shamanian, M., and Asghari, S., “Analysis of Pulsed Laser Welding Parameters Effect on Weld Geometry of 316L Stainless Steel Using DOE”, Journal of Advanced Materials in Engineering, Vol. 36, No. 4, pp. 105-116, 2018.
19. Xiaoyun, Z., and Yansong, Z., “Optimization for Laser Welding Fillet Joint Based on Response Surface Method”, Advanced Materials Research, Vol. 212, pp. 1110-1114, 2011.
20. Mitchell, A., Schmalz, A., Schvezov, C., and Cockcroft, S., “The Precipitation of Primary Carbides in Alloy 718”, Conference: Superalloys 718, 625, 706 and DerivativesAt: Warrendale. USA.
21. Mei, Y., Liu, Y., Liu, C., Li, C., Yu, L., Guo, Q., and Li, H., “Effect of Base Metal and Welding Speed on Fusion Zone Microstructure and HAZ Hot-Cracking of Electron-Beam Welded Inconel 718”, Materials & Design, Vol. 89, pp. 573-582, 2015.
22. Madhusudan Reddy, G., and Srinivasa Rao, K., “Microstructure and Mechanical Properties of Similar and Dissimilar Stainless Steel Electron Beam and Friction Welds”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 45, No. 9-10, pp. 875-888, 2009.
23. OdabaşI, A., Ünlü, N., Göller, G., and Eruslu, M. N., “A Study on Laser Beam Welding (LBW) Technique: Effect of Heat Input on the Microstructural Evolution of Superalloy Inconel 718”, Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science, Vol. 41, No. 9, pp. 2357-2365, 2010.
24. Kou, S., Welding Metallurgy, 2nd ed. John Wiley Publication, New Jersey, 2003.
25. Ahmad, G. N., Raza, M. S., Singh, N. K., and Kumar, H., “Experimental Investigation on Ytterbium Fiber Laser Butt Welding of Inconel 625 and Duplex Stainless Steel 2205 thin sheets”, Optics and Laser Technology, Vol. 126, No. 1. pp. 106-117, 2020.
26. Moradi, M., and Golchin, E., “Investigation on the Effects of Process Parameters on Laser Percussion Drilling Using Finite Element Methodology; Statistical Modelling and Optimization”, Latin American Journal of Solids and Structures., Vol. 14, No. 3, pp. 464-484, 2017.
27. Liao, H. T., and Chen, Z. W., “A Study on Fiber Laser Micro-Spot Welding of Thin Stainless Steel Using Response Surface Methodology and Simulated Annealing Approach”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 67, No. 5-8, pp. 1015-1025, 2013.
28. Abdollahi, H., Mahdavinejad, R., Ghambari, M., and Moradi, M., “Investigation of Green Properties of Iron/Jet-Milled Grey Cast Iron Compacts by Response Surface Method”, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 228, No. 4, pp. 493-503, 2014.
29. Hirano, T., Demura, M., Kishida, K., Minamida, K., and Xu, Y., “Laser Spot Welding of Cold-Rolled Boron-Free Ni3Al Foils”, Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 38, No. 5, pp. 1041-1047, 2007.
30. Ramezani, H., and Akbari Musavi, S. A. A., “Characterization of Microstructural and Mechanical Properties of Inconel 625/A517 High Strength Quenched and Tempered Steel Dissimilar Welds”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 14, No. 15, pp. 331-336, 2015.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی