مدل‌سازی و ساخت کامپوزیت آلومینیوم/ آلومینا با استفاده از فرایندهای نورد تجمعی و پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران 83111-84156

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از فرایند نورد تجمعی بر ورق‌های آلومینیوم خالص و ورق‌های حاوی پوشش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی (PEO) کامپوزیت آلومینیوم- آلومینا ساخته شد. بدین منظور پوشش با سه ضخامت 10، 20 و 40 میکرون ایجاد شده توسط جریان‌های تک‌قطبی و دوقطبی و جرقه‌زنی نرم استفاده شد. نتایج آزمون‌های مکانیکی بیانگر بیشترین استحکام کششی در کامپوزیت با 3/22 درصد حجمی آلومینا بود. برای بررسی اثر مسیر کرنش، دو فرایند نورد تجمعی متداول و متقاطع روی نمونه‌ها انجام شد. بررسی‌های میکروسکوپی و نتایج آزمون‌های مکانیکی توزیع یکنواخت‌تر ذرات تقویت ‌کننده در فرایند نورد تجمعی متقاطع و درنتیجه برتری خواص مکانیکی در این روش را نشان داد. درنهایت نیز خواص مکانیکی کامپوزیت‌های ساخته شده با استفاده از پوشش‌های حاوی ذرات ZnO بررسی شد که نشان‌دهنده افزایش استحکام کششی و درصد ازدیاد طول همراه با اضافه کردن نانوذرات اکسید روی به الکترولیت پوشش‌دهی بود. در قسمت دوم این پژوهش با استفاده از روش بخش‌بندی‌های پیاپی یک مدل واقعی از ساختار کامپوزیت Al /3.22 vol% Al2O3 پس از پنج دوره فرایند نورد تجمعی متقاطع ایجاد شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار آباکوس مدل تحت نیروی کششی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MODELING AND FABRICATION OF Al/Al2O3 COMPOSITES USING ACCUMULATIVE ROLL BONDING AND PLASMA ELECTROLYTIC OXIDATION

نویسندگان [English]

  • S. Shahzamani
  • M. R. Toroghinejad
  • A. Asharfi
Department of Material Engineering, Isfahan University of Technology, 84156-83111, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, Al/Al2O3 composite was produced by accumulative roll bonding (ARB) process coupled with the plasma electrolytic oxidation (PEO) process. The alumina was grown on Al sheets by electrolyte technique with three different thicknesses (10, 20, and 40 µm). The results showed that incorporation of alumina up to 3.22 vol.% in aluminum matrix enhanced the yield and tensile strength of the composite, whereas increasing the amount of alumina up to 6.25 vol.% deteriorated the tensile properties. In the last part, a serial sectioning process was employed to develop a three-dimensional (3D) representation of the microstructure of Al2O3 particles reinforced Al composite for visualization and finite-element modeling (FEM).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metal Matrix Composites
  • Accumulative Roll Bonding
  • Plasma Electrolytic Oxidation
  • modelling
1. Jamaati, R., Toroghinejad, M. R., and Najafizadeh, A., “Application of Anodizing and CAR Processes for Manufacturing Al/Al2O3 Composite”, Materials Science and Engineering A, Vol. 527, No. 16, pp. 3857-3863, 2010.
2. Yousefi Mehr, V., Rezaeian, A., and Toroghinejad, M. R., “Application of Accumulative Roll Bonding and Anodizing Process to Produce Al-Cu-Al2O3 Composite”, Materials & Design, Vol. 70, pp. 53-59, 2015.
3. Ahamdi Ana, S. V., Reihanian, M., and Lotfi, B., “Accumulative Roll Bonding (ARB) of the Composite Coated Strips to Fabricate Multi-Component Al-Based Metal Matrix Composites”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 647, pp. 303-312, 2015.
4. Shabani, A., and Toroghinejad, M. R., “Investigation of the Microstructure and the Mechanical Properties of Cu-NiC Composite Produced by Accumulative Roll Bonding and Coating Processes”, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 24, No. 12, pp. 4746-4754, 2015.
5. Ahmadi, A., Toroghinejad, M. R., and Najafizadeh, A., “Evaluation of Microstructure and Mechanical Properties of Al/Al2O3/SiC Hybrid Composite Fabricated by Accumulative Roll Bonding Process” Materials & Design, Vol. 53, pp. 13-19, 2014.
6. Dehkordi, H. F., Toroghinejad, M. R., and Raeissi, K., “Fabrication of Al/Al2O3/TiC Hybrid Composite by Anodizing and Accumulative Roll Bonding Processes and Investigation of Its Microstructure and Mechanical Properties”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 585, pp. 460-467, 2013.
7. Toroghinejad, M. R., Jamaati, R., Nooryan, A., and Edris, H., “Hybrid Composites Produced by Anodizing and Accumulative Roll Bonding (ARB) Processes”, Ceramics International, Vol. 40, No. 7, pp. 10027-10035, 2014.
8. Mostafijur Rahman, K. M., Szpunar, J., Toroghinejad, M. R., and Belev, G., “Characterization of Aluminum/Alumina/TiC Hybrid Composites in 3D Produced by Anodizing and Accumulating Roll Bonding Process Using Synchrotron Radiation Tomogaphy”, Journal of Composite Materials, Vol. 53, No. 9, pp. 1215-1227, 2019.
9. Reihanian, M., Jalili Shahmansouri, M., and Khorasanian, M., “High Strength Al with Uniformly Distributed Al2O3 Fragments Fabricated by Accumulative Roll Bonding and Plasma Electrolytic Oxidation”, Materials Science & Engineering A, Vol. 640, pp. 195-199, 2015.
10. Zhang, J. F., Zhang, X. X., Wang, Q. Z., Xiao, B. L., and Ma, Z. Y., “Simulation of Anisotropic Load Transfer and Stress Distribution in SiCp/Al Composites Subjected to Tensile Loading”, Mechanics of Materials, Vol. 122, pp. 96-103, 2018.
11. Su, Y., Ouyang, Q., Zhang, W., Li, Z., Guo, Q., Fan, G., and Zhang, D., “Composite Structure Modeling and Mechanical Behavior of Particle Reinforced Metal Matrix Composites”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 597, pp. 359-369, 2014.
12. Chawla, N., Ganesh, V. V., and Wunsch, B., “Three-Dimensional (3D) Microstructure Visualization and Finite Element Modeling of the Mechanical Behavior of SiC Particle Reinforced Aluminum Composites”, Scripta Materialia, Vol. 51, No. 2, pp. 161-165, 2004.
13. Chawla, N., Patel, B. V., Koopman, M., Chawla, K. K., Saha, R., Patterson, B. R., and Langer, S. A., “Microstructure-Based Simulation of Thermomechanical Behavior of Composite Materials by Object-Oriented Finite Element Analysis”, Materials Characterization, Vol. 49, No. 5, pp. 395-407, 2004.‌
14. Ganesh, V. V., and Chawla, N., “Effect of Particle Orientation Anisotropy on the Tensile Behavior of Metal Matrix Composites: Experiments and Microstructure-Based Simulation”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 391, No. 1-2, pp. 342-353, 2005.
15. Chawla, N., and Chawla, K. K., “Microstructure-Based Modeling of the Deformation Behavior of Particle Reinforced Metal Matrix Composites”, Journal of Materials Science, Vol. 41, No. 3, pp. 913-925, 2006.
16. Umer, U., Ashfaq, M., Qudeiri, J. A., Hussein, H. M. A., Danish, S. N., and Al-Ahmari, A. R., “Modeling Machining of Particle-Reinforced Aluminum-Based Metal Matrix Composites using Cohesive Zone Elements”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 78, No. 5-8, pp. 1171-1179, 2015.
17. Dandekar, C. R., and Shin, Y. C., “Effect of Porosity on the Interface Behavior of an Al2O3-Aluminum Composite: A Molecula Dynamics Study”, Composites Science and Technology, Vol. 71, pp. 350-356, 2011.
18. Shahzamani, S., Ashrafi, A., Toroghinejad, M. R., Dehnavi, V., and Hakimizad, A., “The Use of Low Duty Cycle Pulsed-Unipolar Current Mode for Producing Alumina/ZnO Nanocomposite Coatings via Plasma Electrolytic Oxidation Process”, Materials Research Express, Vol. 6, No. 7, p. 076555, 2019.
19. Rezayat, M., Akbarzadeh, A., and Owhadi, A., “Production of High Strength Al-Al2O3 Composite by Accumulative Roll Bonding”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol. 43, No. 2, pp. 261-267, 2012.
20. Alizadeh, M., and Salahinejad, E., “A Comparative Study on Metal-Matrix Composites Fabricated by Conventional and Cross Accumulative Roll-Bonding Processes”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 620, No. 1, pp. 180-184, 2015.
21. Naseri, M., Hassani, A., and Tajally, M., “An Alternative Method for Manufacturing Al/B4C/SiC Hybrid Composite Strips by Cross Accumulative Roll Bonding (Carb) Process”, Ceramics International, Vol. 41, No. 10, pp. 13461-13469, 2015.
22. Alizadeh, M., and Paydar, M. H., “High-Strength Nanostructured Al/B4C Composite Processed by Cross-Roll Accumulative Roll Bonding”, Materials Science and Engineering: A, Vol. 538, No. 1, pp. 14-19, 2012.
23. Bouhamed, H., and Baklouti, S., “Synthesis and Characterization of Al2O3/Zno Nanocomposite by Pressureless Sintering”, Powder Technology, Vol. 264, pp. 278-290, 2014.
24. Vaidyanath, L. R., Nicholas, M. G., and Milner, D. R., “Pressure Welding by Rolling”, British Welding Jour, Vol. 6, pp. 13-28, 1959.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی